24 административный надзор

Содержание:

Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі

Цей Закон визначає умови і порядок встановлення та здійснення адміністративного нагляду за окремими категоріями раніше судимих осіб та їх обов’язки.

Розділ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд — це система тимчасових примусових профілактичних заходів спостереження і контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що здійснюється органами Національної поліції.

Стаття 2. Завдання адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд встановлюється з метою запобігання вчиненню злочинів окремими особами, звільненими з місць позбавлення волі, і здійснення виховного впливу на них.

Стаття 3. Особи, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд

Адміністративний нагляд встановлюється щодо повнолітніх осіб:

б) засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо під час відбування покарання їх поведінка свідчила, що вони вперто не бажають стати на шлях виправлення і залишаються небезпечними для суспільства;

в) засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо вони після відбування покарання або умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, незважаючи на попередження органів Національної поліції, систематично порушують громадський порядок і права інших громадян, вчиняють інші правопорушення.

Розділ 2
ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ

Стаття 4. Підстави для встановлення адміністративного нагляду

Підставами для встановлення адміністративного нагляду є:

б) матеріали установ виконання покарань — щодо осіб, зазначених у пункті «б» статті 3 цього Закону;

в) матеріали органів Національної поліції — щодо осіб, зазначених у пункті «в» статті 3 цього Закону.

Стаття 5. Порядок встановлення адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд встановлюється:

щодо осіб, зазначених у пункті «в» статті 3 цього Закону, — в судовому засіданні одноособово суддею районного, районного у місті, міського та міськрайонного суду за місцем проживання особи, звільненої з місць позбавлення волі, за поданням начальника органу Національної поліції.

Разом з поданням до суду надсилаються копія вироку та матеріали, що свідчать про необхідність встановлення адміністративного нагляду за відповідною особою.

У судове засідання викликається особа, щодо якої внесено подання про встановлення адміністративного нагляду, а за її клопотанням — і захисник, а також представник органу, начальник якого вніс подання.

Розгляд питання починається доповіддю про зміст подання та матеріалів, що надійшли разом з ним, після чого заслуховуються пояснення осіб, які з’явилися у судове засідання.

Після розгляду справи суддя виходить до нарадчої кімнати для прийняття рішення, після чого повертається в зал засідань і оголошує постанову про встановлення адміністративного нагляду та обмежень, які встановлюються щодо поведінки піднаглядного.

Адміністрація установи виконання покарань постанову судді надсилає для виконання органу Національної поліції за вибраним піднаглядним місцем проживання в день його звільнення.

Стаття 6. Термін адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд встановлюється у визначеному статтею 5 цього Закону порядку терміном від одного року до двох років і не може перевищувати термінів, передбачених законом для погашення або зняття судимості.

У разі, коли є підстава вважати, що особа, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, залишається небезпечною для суспільства, адміністративний нагляд за поданням відповідного органу Національної поліції може бути продовжено у визначеному цим Законом порядку кожного разу ще на шість місяців, але не більше терміну, передбаченого законом для погашення або зняття судимості.

Термін адміністративного нагляду починається з дня оголошення особі постанови судді про встановлення адміністративного нагляду.

Стаття 7. Порядок здійснення адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд здійснюється міліцією. Осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, беруть на облік, фотографують, а у разі необхідності у них беруть відбитки пальців. Працівники міліції зобов’язані систематично контролювати поведінку цих осіб, запобігати порушенням ними громадського порядку та прав інших громадян і припиняти їх, проводити розшук осіб, які уникають адміністративного нагляду.

Стаття 8. Порядок припинення адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд припиняється постановою судді за поданням начальника органу Національної поліції:

а) у разі погашення або зняття судимості з особи, яка перебуває під наглядом;

б) достроково, якщо піднаглядний перестав бути небезпечним для суспільства і позитивно характеризується за місцем роботи і проживання.

Піднаглядний може сам подати клопотання про зняття нагляду з підстав, зазначених у пункті «а» частини першої цієї статті.

В інших випадках адміністративний нагляд автоматично припиняється:

а) після закінчення терміну, на який його встановлено, якщо органом Національної поліції не подано клопотання про продовження нагляду або суддя відмовив у продовженні нагляду;

б) у разі засудження піднаглядного до позбавлення волі і направлення його до місця відбування покарання;

в) у разі смерті піднаглядного.

Порядок розгляду в суді питання про припинення адміністративного нагляду здійснюється відповідно до вимог частини четвертої статті 5 цього Закону.

Розділ 3
ПРАВИЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ, ЩОДО ЯКИХ ВСТАНОВЛЕНО АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД

Стаття 9. Обов’язки піднаглядних

Особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, зобов’язані вести законопослушний спосіб життя, не порушувати громадський порядок і додержувати таких правил:

а) прибути у визначений установою виконання покарань термін в обране ним місце проживання і зареєструватися в органі Національної поліції;

б) з’являтися за викликом органу Національної поліції у вказаний термін і давати усні та письмові пояснення з питань, пов’язаних з виконанням правил адміністративного нагляду;

в) повідомляти поліцейських, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі району (міста) у службових справах;

г) в разі від’їзду в особистих справах з дозволу поліцейського в інший населений пункт та перебування там більше доби зареєструватися у відповідному органі Національної поліції.

Стаття 10. Обмеження дій піднаглядних

До осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, за постановою суду можуть бути застосовані частково або у повному обсязі такі обмеження:

а) заборона виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу;

б) заборона перебування у визначених місцях району (міста);

в) заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі району (міста);

г) реєстрація в міліції від одного до чотирьох разів на місяць.

Розділ 4
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯМ

Стаття 11. Відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду

У разі злісного порушення правил адміністративного нагляду, передбачених статтями 9 і 10 цього Закону, особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, притягаються до відповідальності згідно з законодавством.

Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про адміністративний нагляд посадовими особами

Посадові особи, винні у порушенні законодавства України про адміністративний нагляд, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Стаття 13. Контроль за здійсненням адміністративного нагляду

Контроль за здійсненням адміністративного нагляду покладається на органи Національної поліції.

Признаки административного надзора

Понятие административного надзора

Под административным надзором понимается:

 • система организационно-правовых мер, направленных на профилактику рецидивной преступности среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы
 • деятельность органов внутренних дел по контролю соблюдения административных ограничений и обязанностей лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

Признак – отличительное свойство предмета или явления, по которому его можно описать, определить.

Общие признаки административного надзора как вида деятельности

Выделяют следующие признаки:

 • Государственно-властный характер. Надзор за лицами, отбывшими лишение свободы, осуществляется органами государственной власти, который в рамках своих полномочий вправе применять к поднадзорным лицам различные меры, в том числе меры ответственности.
 • Управленческий характер. Отношения по административному надзору в целом находятся в сфере государственного управления, где государство в лице органов и должностных лиц имеет права руководства чьей-либо деятельностью, а субъекты управления обязаны придерживаться установленных для них правил и предписаний.
 • Комплексный характер. Регулирование административного надзора осуществляется актами различного уровня и отраслевой принадлежности – уголовного, уголовно-исполнительного, административного, административно-процессуального.
 • Принудительный характер. В рамках административного надзора на поднадзорное лицо возлагается ряд ограничений и обязанностей, которые вторгаются в сферу его прав и свобод (в первую очередь свободы передвижения).
 • Конституционный характер. При этом поднадзорное лицо не является «бесправным объектом» надзора, оно наделено и правами (обжаловать действия и решения органов внутренних дел, обращаться с заявлением о досрочном снятии надзора).
 • Судебный контроль. Поскольку административный надзор существенно ограничивает права поднадзорного лица и обладает большим принудительным потенциалом (как уголовное наказание в виде ограничения свободы), его применение самим субъектом управленческой деятельности таило бы в себе угрозу произвола. Административный надзор устанавливается, дополняется и продляется только по решению суда, который вправе отказать в применении административных ограничений.
 • Индивидуальный характер. Закон об административном надзоре возлагает на всех поднадзорных лиц общие обязанности (ст. 11), однако административные ограничения устанавливаются индивидуально как с точки зрения перечня ограничений, так и с позиции их конкретного содержания. При этом устанавливаемые ограничения безусловно должны иметь связь с предыдущей преступной деятельностью поднадзорного лица (так, страдающему игроманией может быть запрещено посещение букмекерских контор, футбольному болельщику – спортивных состязаний).
 • Систематический характер.Наблюдение за лицами, отбывшими лишение свободы, является постоянным, непрерывным. В этом заключается основное отличие надзора от контроля (несистематическая, разовая деятельность).
 • Отношения по административному надзору охраняются законом. За нарушения поднадзорное лицо может быть подвергнуто в том числе административной и уголовной ответственности.

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Признаки административного надзора проявляются в следующих его характеристиках:

лица, в отношении которых может быть установлен надзор

Административный надзор устанавливается не в отношении всех судимых лиц, а лишь в отношении лиц, отбывших лишение свободы за определенные Законом об административном надзоре преступления.

меры, принимаемые для снижения вероятности совершения поднадзорным лицом преступлений. Данные меры можно подразделить на две группы: обязанности поднадзорного лица индивидуальные ограничения.

И обязанности, и административные ограничения для поднадзорных лиц исчерпывающе перечислены в законе. Суд по своему усмотрению не вправе назначить какие-либо иные ограничения (например, ограничить доступ лица к каким-либо ресурсам сети Интернет).

Задай вопрос специалистам и получи
ответ уже через 15 минут!

24 административный надзор

Абатуров Александр Иванович

кандидат юридических наук

начальник кафедры, Кировский институт повышения квалификации работников ФСИН России

610050, Россия, г. Киров, ул. Кольцова, 18

Abaturov Aleksandr Ivanovich

senior lecturer of the Department of Criminal and Penal Law at Kirov Branch of the Academy of the Russian Federal Penitentiary Service.

610050, Russia, g. Kirov, ul. Kol’tsova, 18

В статье рассматриваются актуальные проблемы минимизации рецидивной преступности посредством института административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Проводится сравнительно-правовой анализ нормативных правовых актов, детализирующих постпенитенциарный контроль России и стран ближнего зарубежья – Белоруссии, Узбекистана, Украины, Казахстана. В статье представлены различные точки зрения в этой области, а также авторское видение этого вопроса.
Ключевые слова: постпенитенциарный контроль, рецидивная преступность, полиция, исправительные учреждения, административный надзор, страны-СНГ, суд, поднадзорное лицо, уголовная ответственность, административная ответственность

Дата направления в редакцию:

The article is devoted to the topical issues of minimization of criminal recidivism by means of the institution of administrative oversight over released prisoners. The author conducts a comparative analysis of legal provisions and laws regulating post-penitentiary control in Russia and CIS countries such as Byelorussia, Uzbekistan, Ukraine and Kazakstan. The author discusses different points of view on this matter and shares his own opinion.

post-penitentiary control, recidivism, police, penal institutions, administrative supervision, CIS countries, court, supervised person, criminal responsibility, administrative responsibility

Создание действенных международно-правовых норм в борьбе с рецидивной преступностью возможно путем сравнительного анализа внутреннего уголовного, административного, пенитенциарного и иного законодательства, действующего в разных странах. Исследование административного или как его ещё называют, постпенитенциарного надзора, в странах ближнего зарубежья дает возможность оценить, в каких аспектах российское законодательство полностью отвечает установленным подходам, в каких идет вразрез с преобладающими в странах ближнего зарубежья тенденциями. Чёткое понимание развития современных методов контроля за лицами, которые имеют богатый криминальный опыт и являются потенциальными преступниками, крайне важно для определения ориентиров дальнейшего развития системы превентивного воздействия на рецидивную преступность в России. Эти и другие факторы определяют актуальность изучения опыта применения иностранными государствами постпенитенциарного надзора.

Учитывая это, представляется необходимым проанализировать особенности применения административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы в государствах –участниках Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) Беларусь, Узбекистан, Украина, Казахстан и Россия.

Практически во всех рассматриваемых государствах постпенитенциарный контроль стал предметом регулирования отдельных самостоятельных законодательных актов: в Российской Федерации – Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [1] , в Узбекистане – Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года № 750- XII «Об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из учреждений по исполнению наказаний» [2] , в Казахстане – Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996года № 28-I «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [3] , в Украине – Закон Украины от 1 декабря 1994 года № 264/94-ВР «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [4] .

В Белоруссии базовым документом применения превентивного надзора (аналог административного надзора) является Уголовный кодекс Республики Беларусь [5] .

Вопросы административного надзора регулируются на уровне закона лишь до определенных пределов (понятия, задачи, объекты, субъекты их права и обязанности, надзор за деятельностью и т.п.), что явно не достаточно для детального прописания отдельных моментов постпенитенциарного контроля (например, определение форм типовых бланков надзора), в связи с чем Украина, Беларусь и Россия детализируют эту деятельность на уровне подзаконных нормативных актов [6] .

Следует отметить, что формулирование понятий, терминов и определений в законотворческой теории и практике на современном этапе получило широкое применение. В «административно-надзорном» законодательстве России, Узбекистана, Украины и Беларусь законодатель в первых статьях сформулировал понятие административного надзора с раскрытием в данной дефиниции субъекта и объекта надзора. Казахстан пошёл по пути объединения понятия надзора и цели его установления.

Задачи административного надзора, во всех анализируемых источниках, отличаются по объёму и характеру, но всех их объединяет ключевой момент – предупреждение преступлений и оказание необходимого профилактического (воспитательного, индивидуального профилактического) воздействия на объект.

Представляет определённый интерес вопрос определения законодателями разных стран перечня объектов, в отношении которых устанавливается постпенитенциарный контроль. Во — первых, возрастной ценз, с которого можно устанавливать надзор законодательно определён различно. Так, некоторые страны его обозначили восемнадцатью годами (Россия, Узбекистан, Украина), другие же его не указали, в связи с чем представляется очевидным, что это возраст наступления уголовной ответственности – шестнадцать и четырнадцать лет (Казахстан). В Белоруссии данный вопрос раскрывается дуалистически, превентивный надзор в этой стране будет установлен с четырнадцати лет в случае, если данное лицо допустило особо опасный рецидив преступлений, в других же, указанных в законе случаях, надзор будет устанавливаться с восемнадцатилетнего возраста [7] .

Обязательное условие установления постпенитенциарного контроля в странах ближнего зарубежья, это отбытие осуждённым реального уголовного наказания в виде лишения свободы. В соответствии с пенитенциарными кодифицированными источниками анализируемых стран местами лишения свободы являются:

— в Республике Беларусь – исправительные колонии в условиях поселения, исправительные колонии в условиях общего, усиленного, строгого и особого режимов, тюрьмы, воспитательные колонии;

— в Республике Казахстан – исправительные колонии общего, строгого и особого режимов, колонии – поселения, тюрьмы, воспитательные колонии общего или усиленного режимов;

— в Республике Узбекистан – колонии общего, строгого и особого режимов, колонии – поселения, тюрьмы;

— в Республике Украина – исполнительные криминальные учреждения закрытого типа, к которым относятся исправительные колонии минимального, среднего и максимального уровней безопасности;

— в Российской Федерации – лечебные исправительные учреждения, исправительные колонии общего, строгого и особого режимов, колонии-поселения, тюрьмы.

Законодатель большое внимание уделяет и поведенческой установке лица, отбывающего или отбывшего наказание, обозначая её в ряде случаев обязательным условием для установления постпенитенциарного контроля.

Основным, объективным критерием упорного нежелания встать на путь исправления осуждённого, отбывающего наказание в местах лишения свободы, ряд стран устанавливает компонент признания его злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания (Россия, Беларусь) или свидетельство о том, что осуждённый не желает встать на путь исправления и остаётся опасным для общества (Казахстан, Украина, Узбекистан).

Постпенитенциарное поведение лица также является обязательным элементом установления административного надзора, и этот факт в анализируемых источниках интерпретирован практически одинаково. Так, в Узбекистане, Казахстане и Украине лицо должно систематически нарушать общественный порядок и законные интересы граждан, несмотря на предупреждение органов внутренних дел о прекращении антиобщественного образа жизни, а в России и Белоруссии дополнительно конкретизировано количество нарушений правопорядка – более двух раз в течение года, при этом белорусский законодатель прописал даже санкцию – административный арест, после применения которого возможно установление постпенитенциарного контроля.

И последнее, на чём хотелось остановиться анализируя объект постпенитенциарного контроля, это индивидуальный подход Казахстана, Украины и России в отношении отдельных видов преступлений, за совершение которых лицо подпадает под юридическое основание установления административного надзора.

Перечисленные страны законодательно акцентируют внимание к определённым группам лиц, которые обязаны находиться «под колпаком контроля и надзора» за совершение умышленных преступлений:

— содержащих признаки экстремизма (Казахстан);

— связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (Украина);

— против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего (Россия).

Переходя к анализу субъектов установления и осуществления постпенитенциарного контроля можно констатировать, что позиция законодателей стран, входящих в СНГ по этому вопросу, практически идентична.

Административный надзор устанавливается судом по инициативе учреждений исполнения наказаний или органов внутренних дел, а исполняется он органами внутренних дел (Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан). В Республике Беларусь превентивный надзор осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями с привлечением работников служб органов внутренних дел.

Срок постпенитенциарного контроля в странах ближнего зарубежья напрямую зависит от судимости объекта (кроме Казахстана). В случае погашения или снятия судимости, легитимных оснований к осуществлению постпенитенциарного контроля нет. В Казахстане и Узбекистане срок определён от шести месяцев до одного года, в Белоруссии – от шести месяцев до двух лет, в Украине – от одного года до двух лет. Российский законодатель срок надзора установил больше всех – от одного года до восьми лет.

Сопоставительный анализ норм, регламентирующих применение административных ограничений к поднадзорным, позволяет сделать вывод о том, что в большинстве стран СНГ они тождественны, отличия минимальны и несущественны.

Так, в трёх государствах – Казахстане, Узбекистане и Украине – они прописаны буквально дословно:

— запрещение ухода из дома (квартиры) в определенное органами внутренних дел (далее – ОВД) время суток;

— запрещение пребывания в определенных пунктах района (города);

— запрещение выезда за пределы района (города) без разрешения ОВД;

— явка в милицию для регистрации от одного до четырех раз в месяц.

Россия пошла по пути ужесточения постпенитенциарного контроля в части увеличения количества ограничений и включила дополнительно запрещение поднадзорному лицу посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участия в них.

Лицо, к которому устанавливается постпенитенциарный контроль, становится объектом особых правоотношений, в сферу внимания которых попадает в первую очередь его поведение. Права поднадзорного лица ограничиваются или видоизменяются, а некоторых из них он может быть лишен прямо или косвенно посредством установления запретов. Одновременно на поднадзорное лицо возлагаются дополнительные обязанности, например:

— являться по вызову в ОВД в указанный срок и давать объяснения по вопросам, связанным с исполнением правил административного надзора (Казахстан, Узбекистан, Украина, Беларусь);

— уведомить (в течение суток в Казахстане, Узбекистане, в течение трёх суток в России) сотрудников ОВД о перемене места работы и жительства, а также о выезде за пределы района (города) по служебным и личным делам (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украина, Россия);

— прибыть в определенный учреждением исполнения наказаний срок в избранные ими места жительства и зарегистрироваться в ОВД (Украина, Россия) или в инспекции (Беларусь);

Отличительной чертой в законе Узбекистана является закрепление специальной нормы, обязывающей поднадзорное лицо вести честный трудовой образ жизни, не нарушать общественный порядок, законные интересы других граждан. Подобной специальной нормы, которая законодательно закрепляла бы данную обязанность, в других странах СНГ нет.

Представляет интерес и отношение законодателя стран содружества к вопросам продления, приостановления и прекращения постпенитенциарного контроля. Казахстан, Украина, Узбекистан и Россия установили шестимесячный срок, на который может быть продлён надзор, при этом Россия, Украина и Узбекистан закрепили возможность продления срока каждый раз на полгода, но не более срока, предусмотренного для погашения или снятия судимости.

Казахстан привязку к наличию судимости у поднадзорного нормативно не зафиксировал, а определил конкретное время продления срока – два года. В Белоруссии превентивный надзор может быть продлён судом в пределах срока судимости.

Основание продления надзора зависит от следующих факторов:

— поведения поднадзорного (Узбекистан – не встал на путь исправления, нарушает общественный порядок, законные интересы граждан), (Россия – совершение поднадзорным лицом в течение одного года двух и более административных правонарушений), (Казахстан – совершение правонарушений);

— несоблюдения требований превентивного надзора (Беларусь);

— несоблюдения ограничений (Узбекистан, Казахстан);

— остается опасным для общества (Украина).

Вопрос приостановления постпенитенциарного контроля урегулирован только российским и белорусским законодательством, другие страны в анализируемые источники корректировку «консервации» административного надзора не включили. Так, срок административного надзора в России приостанавливается в случае объявления поднадзорного лица в розыск, признания его безвестно отсутствующим или заключения поднадзорного лица под стражу. В Белоруссии превентивный надзор приостанавливается при осуждении лица, за которым он был установлен, к наказанию в виде ограничения свободы, ареста или направления его в лечебно-трудовой профилакторий.

Единая реакция законодателей стран СНГ к вопросу прекращения постпенитенциарного контроля говорит о том, что новаций и эксклюзивных элементов в этом блоке нет. Всё здесь достаточно ясно и прозрачно постпенитенциарный контроль прекращается в случае истечение его срока, снятия судимости, осуждения к реальному лишению свободы и смерти поднадзорного лица.

С целью стимулирования правопослушного поведения поднадзорных лиц, законодателями стран постсоветского пространства предусмотрена возможность досрочного прекращения административного надзора.

Инициатором являются ОВД, которые направляют представление (заявление) в суд, в котором должны мотивированно аргументировать, что поднадзорный не является опасным для общества и положительно характеризуется по месту работы и проживания (Украина), встал на путь исправления (Казахстан, Узбекистан), соблюдал требования превентивного надзора и не совершил преступлений и административных правонарушений (Беларусь), добросовестно соблюдает административные ограничения, выполняет обязанности и положительно характеризуется по месту работы и (или) месту жительства или пребывания (Россия).

В качестве оригинальных норм, по отношению к анализируемому законодательству стран СНГ, следует назвать карательные нормы, содержащиеся в законодательстве России и Беларусь, предусматривающие легитимный отказ или временную отсрочку в досрочном прекращении надзора отдельным лицам.

Если в Белоруссии поднадзорные – особо опасные рецидивисты ещё могут надеяться на досрочное прекращение надзора, но не ранее как по истечении трёх лет после отбытия наказания в виде лишения свободы, то российские поднадзорные лица, которые отбывали наказание за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, досрочно снять «ярлык» поднадзорного не могут.

Законодательное закрепление правового положения поднадзорных лиц в анализируемых государствах ближнего зарубежья имеет принципиальные отличия.

В первую очередь, это разная позиция к правам поднадзорных лиц: Белоруссия, Россия и Казахстан детально, отдельными статьями закрепили данное право, что нельзя сказать про Украину и Узбекистан, которые проигнорировали эту немаловажную деталь цивилизованного законодательного акта.

В основном права лиц, в отношении которых установлен постпенитенциарный контроль, носят процессуальный характер. Так поднадзорное лицо имеет право:

— знакомиться в суде с материалами дела об установлении административного надзора и применении ограничений, а также давать объяснения, представлять доказательства (Казахстан, Беларусь);

— заявлять ходатайства (Беларусь) о досрочном прекращении административного надзора, отмене установленных в отношении его ограничений (Казахстан, Россия);

— знакомиться в ОВД с постановлением о прекращении административного надзора (Казахстан);

— участвовать при рассмотрении жалобы в суде, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведётся производство, а также пользоваться услугами адвоката или иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи (Беларусь);

— обжаловать действия (бездействие) органа внутренних дел при осуществлении административного надзора (Россия). В Белоруссии данное право раскрыто шире, так, поднадзорное лицо имеет право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в орган, осуществляющий превентивный надзор, суд, органы прокуратуры и другие государственные органы и органы местного самоуправления, общественные органы и органы местного самоуправления, общественные объединения по защите прав и свобод человека.

Россия и Казахстан увеличили компонент правового положения поднадзорного лица предоставив ему право заявлять ходатайства о краткосрочном выезде с постоянного места жительства, обращаться с заявлением о получении разрешения на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания, и (или) на краткосрочный выезд за установленные судом пределы территории в связи с исключительными личными обстоятельствами. Однако данное право носит относительный характер, так как субъекты административного надзора имеют возможность не удовлетворить ходатайства и заявления поднадзорного лица, то есть проигнорировать данное право.

Следует отметить, что в законодательстве стран – участниц СНГ отсутствует единый подход к вопросу об ответственности за несоблюдение требований постпенитенциарного контроля. В частности, установлены различные условия наступления ответственности, индивидуальны, применительно к кодифицированным источникам и санкции за нарушения в сфере административного надзора.

Уголовная ответственность наступает за нарушение (Узбекистан, [8] Украина [9] ) и злостное нарушение правил административного надзора (Казахстан [10] ), несоблюдение требований превентивного надзора и уклонение от него (Беларусь [11] ), уклонение от административного надзора (Россия [12] ).

Уголовные кодексы Украины, Белоруссии, Узбекистана и России вопросы регламентирующие ответственность за нарушения в сфере постпенитенциарного контроля раскрывают в самостоятельных, отдельных статьях (например, ст. 226 УК Республики Узбекистан «Нарушение правил административного надзора»), структурно размещённых в главах и разделах, посвящённых преступлениям против правосудия.

Обращает на себя внимание позиция казахстанского законодателя, который пошёл по эксклюзивному пути и включил норму, регулирующую ответственность за злостное нарушение административного надзора в третью часть статьи «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Несмотря на значительное сходство в уголовных наказаниях, применяемых к поднадзорным лицам в странах СНГ, санкции статей имеют определенные отличия. Так, Россия, Узбекистан и Казахстан предусмотрели возможность применения к поднадзорным лицам не только наказания, связанные с лишением свободы, но и их альтернативные виды (в России – это обязательные и исправительные работы, в Узбекистане – штраф, в Казахстане – исправительные работы). В уголовных кодексах Белоруссии, Казахстана и Украины за нарушения порядка исполнения надзора, предусмотрено наказание в виде ареста до шести месяцев.

В случае уклонения от надзора, поднадзорное лицо может быть лишено свободы на определённый срок, от одного года (Казахстан, Россия), до двух (Беларусь) и четырёх лет (Узбекистан). В украинском законодательстве не предусмотрено лишение свободы за несоблюдение законодательства в области административного надзора.

Традиционным для всех стран-участниц СНГ, в том числе и России, является закрепление норм ответственности за нарушения административного надзора в кодексах об административной ответственности [13] .

Законодатели Украины, Узбекистана и России чётко сформулировали основания наступления административной ответственности за конкретные нарушения административного надзора, обозначив их следующим образом: нарушение правил административного надзора (Украина, Узбекистан), несоблюдение требований превентивного надзора (Беларусь), несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре (Россия).

Данный конкретный и в то же время понятный формат формулировки статей облегчает правоприменителю использовать административное законодательство без нарушений законности.

Практически идентичны точки зрения законодателей стран-участниц СНГ относительно административных санкций за нарушения надзора. В основном к лицам, совершившим административные правонарушения, применяется штраф:

— от одного до трёх минимальных размеров заработной платы (Узбекистан) [14] ;

— от одного до пяти месячных расчётных показателей (Казахстан) [15] ;

— от шести до пятидесяти базовых величин (Беларусь) [16] ;

— от трёх до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (Украина) [17] ;

— от пятисот до одной тысячи пятисот рублей (Россия).

Украина, Россия и Казахстан предусмотрели возможность применения к поднадзорным правонарушителям административный арест на срок до пятнадцати суток, в кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях срок административного ареста не указан.

Суммируя изложенное в данной статье можно заключить, что законодательство стран СНГ в сфере постпенитенциарного контроля в своем большинстве основывается на одних и тех же правовых предпосылках (традициях). В силу этого в регламентации института надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы, прослеживается больше сходства, чем различий. Можно прогнозировать, что дальнейшее совершенствование законодательства стран СНГ в сфере постпенитенциарного контроля будет проходить по пути упорядочения административных ограничений, симплификации их описания, расширения линейки прав поднадзорных лиц и упрощения механизма надзора за ними.

Во всяком случае, изменение редакции ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в данном направлении, с учетом позитивного опыта других стран Содружества позволит оптимизировать правоприменительный процесс и, следовательно, повысить эффективность борьбы с рецидивной преступностью.

Результаты исследования зарубежного законодательства, сравнительно-правовой анализ научных публикаций по данной теме поможет скорректировать основные направления дальнейшего осуществления законодательных новаций в области административного надзора в Российской Федерации, которыми, по нашему мнению будут являться:

— совершенствование действующей правовой основы деятельности федеральных органов исполнительной власти, наделенных компетенцией в области административного надзора, в частности, Федерального закона «О полиции» и закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», что позволит более четко определить их задачи и функции, основные полномочия, порядок взаимодействия в области постпенитенциарного контроля;

— модернизация законодательства в отдельных областях, непосредственно связанных с областью административного надзора (например, надзор за лицами, осуждёнными к наказаниям, не связанных с лишением свободы, порядка пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и т.д.);

— усиление общественного контроля и прокурорского надзора за соблюдением законности в деятельности органов внутренних дел при осуществлении постпенитенциарного контроля.

В плане возможной имплементации заслуживает внимания пункт 31 Постановления МВД Республики Беларусь от 20 ноября 2000 года № 201 «Об утверждении Инструкции о порядке установления и осуществления превентивного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы», в котором наиболее полно прописан сегмент правового положения лиц, к которым применен административный надзор.

Будьте всегда
в Настроении

Административный надзор и контроль за лицами, освобожденными из мест лишения свободы

От Masterweb

Доступна после регистрации

Государственный административный надзор считается относительно новой мерой, предусмотренной для контроля субъектов, отбывших наказания в местах лишения свободы. Он предполагает установление наблюдения за освободившимся лицом. При этом субъекту назначаются определенные ограничения. Далее рассмотрим подробнее особенности и функции административного надзора, а также полномочия структур, ответственных за его осуществление.

Общие сведения

Понятие «государственный административный надзор» появилось в отечественном законодательстве в 2011 г. – в год принятия ФЗ № 64, регламентирующего порядок его осуществления. Надо отметить, что этот термин использовался ранее в правоприменительной практике, однако относилось преимущественно к осуществлению региональными, федеральными и местными властями функций по контролю экономической деятельности разных видов.

Административный надзор существовал в советское время. Он осуществлялся в соответствии с Положением ВС СССР от 1966 г. Однако в 2009 г. этот нормативный акт был отменен.

В 2011 г. был утвержден 64-ФЗ «Об административном надзоре». Основной причиной его введения стало огромное количество рецидивов среди ранее судимых лиц. Примерно половина преступлений, фиксируемых органами правопорядка, совершается именно ранее осужденными гражданами. Особенно высокие показатели рецидивов среди субъектов, лишавшихся свободы на 3-10 лет. Чтобы остановить эту тенденцию, было решено ввести дополнительный контроль со стороны полиции за гражданами, уже освобожденными, но все еще имеющими не снятую судимость.

Задачи нового закона

В ФЗ «Об административном надзоре» в ст. 2 закреплен перечень задач, которые решаются при осуществлении этого вида деятельности. Надзор позволяет:

 1. Предотвратить новые нарушения закона преступниками из наиболее опасных категорий.
 2. Оказать индивидуальное воздействие на субъектов для их исправления.

Суть деятельности

Гражданину, отбывшему наказание, согласно положениям 11-й статьи ФЗ «Об административном надзоре», вменяются определенные обязанности. В их числе:

 1. Не изменять место проживания или трудовой деятельности без уведомления об этом контролирующего органа.
 2. Являться по первому вызову для дачи объяснений по вопросам соблюдения лицом режима надзора.
 3. Извещать органы правопорядка обо всех передвижениях за пределы района или города проживания.

При установлении административного надзора за лицами, имеющими неснятую судимость, дополнительно могут быть вменены обязанности:

 1. Находиться по месту проживания в определенное время (к примеру, с 22.00 до 6.00).
 2. Не посещать какие-либо места (к примеру, увеселительные заведения, детские учреждения и пр.).
 3. Являться на отметку по специальному графику (допустим, в определенный день месяца).

Конкретный режим определяется в соответствии с индивидуальными особенностями поднадзорного гражданина, а также обстоятельств совершения преступления. Любое ограничение, установленное в рамках осуществления административного надзора, может быть ужесточено или ослаблено. Соответствующее решение должен принимать начальник управления (отдела) ВД, на территории которого живет поднадзорный субъект.

В отношении каких лиц устанавливается контроль?

Перечень субъектов закреплен в 3-й статье ФЗ № 64. Согласно норме, административный контроль и надзор устанавливается в отношении граждан, имеющих непогашенную и неснятую судимость за:

 • тяжкие и особенно тяжкие преступления;
 • умышленные посягательства против здоровья, жизни, неприкосновенности подростков и детей;
 • 2 и более преступления в области оборота наркотиками;
 • рецидив деяний.

Административный надзор за гражданами, имеющими неснятую/непогашенную судимость за указанные выше деяния, устанавливается при соблюдении ряда условий. Основаниями для вменения ограничений являются:

 • Злостное нарушение внутреннего распорядка учреждения, в котором лицо отбывало наказание.
 • Привлечение к ответственности по КоАП за совершенные освобожденными лицами в течение года два и более административных правонарушения.

Надзор в особых случаях

Отдельные категории граждан попадают после освобождения под контроль в обязательном порядке. В этот перечень включены лица, виновные в преступлениях:

 1. Против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В эту группу входят в числе прочих и педофилы, вменяемость которых была установлена в суде.
 2. Отнесенных к опасным или особенно опасным рецидивам.
 3. Совершенных ранее в период пребывания под административным надзором, за которые гражданин был направлен в место лишения свободы.

Общий порядок

Он устанавливается в 818 Приказе МВД от 06.04.2011 г. В этом нормативном акте закреплены правила действий сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих административный надзор. По Приказу № 818, служащие соответствующих подразделений:

 1. Составляют маршрутные листы при переезде подконтрольных лиц.
 2. Вызывают и опрашивают поднадзорных. В рамках таких вызовов может проводится профилактическая работа, разъясняться обязанности и права.
 3. Заводят дела об административном надзоре, ведут регистрацию и учет граждан.
 4. Запрашивают при необходимости материалы из учреждений, в которых подконтрольные субъекты отбывали наказание.
 5. Истребуют документы о поведении граждан по месту проживания или трудовой деятельности.

Стоит, однако, отметить, что больший объем работы возлагается на участковых уполномоченных полиции. Эти служащие фактически контролируют поведение поднадзорных, проверяют, соблюдают ли они установленные им ограничения. Не реже одного раза в месяц участковые посещают их по месту проживания. При необходимости эти служащие задерживают нарушителей.

Наблюдение за гражданами, находящимися на улице, осуществляют и сотрудники ППС. В целом фактически все подразделения МВД – линейные отделы, ГИБДД, уголовный розыск и пр. – в той или иной степени включены в контрольную деятельность.

Субъекты права

Административный надзор вводится на основании заявления заинтересованного органа. В качестве него может выступать:

 1. Администрация учреждения, в котором гражданин отбывал либо отбывает наказание.
 2. Подразделения МВД.

Надзор может вводиться заранее. В таком случае он начнет осуществляться с даты освобождения субъекта.

Надзор устанавливается судом по правилам, закрепленным КАС. Это относительно новый нормативный акт, вступивший в действие в 2015 г.

Минимальная продолжительность надзора – год. По ходатайству уполномоченного органа МВД этот срок может продлеваться. При этом он не должен быть больше времени, отведенного на снятие судимости. Это правило не распространяется только на педофилов. Им надзор устанавливают на тот же период, что и медицинские принудительные меры. Соответственно, время, установленное для погашения судимости, будет выступать в качестве минимального срока.

Досрочное прекращение надзора

Для снятия с лица ограничений до истечения установленного срока заинтересованное лицо подает заявление в суд. Заявителем может стать не только сам поднадзорный или его защитник, но и служащий МВД.

Для досрочного прекращения контроля необходимо соблюсти ряд условий:

 1. С даты установления контроля должно пройти не меньше половины его срока.
 2. Гражданин, за которым ведется наблюдение, должен показать себя с положительной стороны, исполнять все вмененные ему обязанности.

Суд вправе отказать в досрочном прекращении надзора. В этом случае заинтересованное лицо может подать повторное заявление, но не ранее чем через 6 мес.

В ФЗ № 64 также предусмотрено, что надзор может быть прекращен досрочно при:

 1. Снятии судимости.
 2. Совершении преступления, за которое приговором суда назначено лишение свободы. В такой ситуации за поведением гражданина следят служащие ФСИН, а не органов МВД.

О прекращении надзора уполномоченный орган выносит специальное постановление. Прокурор вправе отменить ограничения в отношении гражданина, если признает их незаконными и необоснованными.

Прочие виды

Административный надзор предполагает не только контроль поведения лиц, имеющих судимость. В широком смысле этим термином могут обозначаться и другие виды контрольной деятельности. Так, уполномоченные органы могут осуществлять административный надзор в сфере финансов, предпринимательства, сертификации, таможенного дела и пр.

Административный и надведомственный контроль

Достаточно часто на практике эти два понятия отождествляются. Однако между ними есть существенная разница. Разберемся, в чем она состоит.

Надведомственный контроль и административный надзор различаются по содержанию. В первом случае уполномоченные органы наделены большей компетенцией. Они могут осуществлять проверку не только законности, но и целесообразности принимаемых решений. В этом проявляется организационная сторона контрольной деятельности. Административный надзор направлен на конкретное лицо. Он предполагает проверку законности поведения отдельно взятого гражданина.

Различным является объем контрольных и надзорных полномочий. В первом случае имеет место вмешательство в хозяйственную, производственную деятельность контролируемого объекта. При этом допускается возможность использовать меры дисциплинарной ответственности. У органов административного надзора такие полномочия отсутствуют. Эти структуры могут осуществлять только наблюдение, проверку выполнения предписаний, общеобязательных правил, выявлять и пресекать правонарушения, привлекать виновных к ответственности по КоАП.

Объект проверки

Административный надзор может быть направлен на:

 1. Неопределенный (неперсонифицированный) круг лиц (юридических в том числе) вне зависимости от ведомственной подчиненности, формы собственности.
 2. Конкретный перечень граждан, должностных лиц, организаций по конкретным вопросам. К примеру, может устанавливаться административный надзор за соблюдением гражданами порядка использования, хранения и приобретения оружия, должностными лицами – правил обеспечения сохранности радиоактивных материалов.
 3. Конкретных граждан, освободившихся из учреждений ФСИН.

Стадии надзора

В организационном плане административный надзор – это процесс, состоящий из нескольких последовательно выполняемых этапов. В общем случае схема выглядит так:

 1. Предварительная стадия. В ходе нее проводится анализ сведений о поднадзорном объекте/субъекте, разрабатываются или выбираются из уже действующих нормы и правила.
 2. Текущий этап. В ходе него осуществляется непосредственное и систематическое наблюдение, проверки, инспектирование. Они направлены на выявление нарушений и виновных в них субъектов. На основании проверок применяются меры ответственности.
 3. Завершающая стадия. Она предполагает анализ проведенной работы, разработку предложений о снятии или продолжении надзора.

Методы надзора

Основными из них можно считать постоянное наблюдение за объектом/субъектом, а также проверки информации по жалобам, заявлениям заинтересованных лиц и по инициативе уполномоченных органов. В этом состоит существенное отличие административного надзора от надведомственного контроля. В последнем случае используются самые разные методы: обследования, проверки, экспертизы, ревизии и т. д.

В рамках административного надзора, как правило, используется механизм государственного принуждения. При этом уполномоченные структуры используют разные меры:

 1. Административно-предупредительные.
 2. Пресекательные.
 3. Процессуальные обеспечительные.

Кроме этого, к субъектам, не исполняющим предписания и не соблюдающим установленные ограничения, могут применяться административные санкции.

Из сказанного следует, что административно-надзорные органы являются одновременно структурами административной юрисдикции. Если говорить об органах надведомственного контроля, то они такими полномочиями не наделены.

Ключевые признаки надзора

Принимая во внимание приведенную выше информацию, можно сказать, что административный надзор следует рассматривать как обособленный вид деятельности, направленный на обеспечение дисциплины и законности в ходе реализации органами исполнительной власти своих функций. Эта деятельность отличается:

 1. Отсутствием организационной подчиненности уполномоченных структур и поднадзорных субъектов/объектов.
 2. Невозможностью вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорных объектов.
 3. Наличием предписаний, обязательных для исполнения подконтрольными лицами.
 4. Возможностью самостоятельно применять меры административного принуждения при выявлении правонарушений или угрозы их совершения.
 5. Строгим отграничением принудительных мер нормативными рамками.

Согласно административному регламенту по надзору, уполномоченные структуры могут:

 • беспрепятственно посещать подконтрольные объекты, проводить проверки на них, получать информацию по вопросам, отнесенным к их компетенции;
 • заслушивать пояснения руководителей поднадзорных объектов;
 • предоставлять разрешения на выполнение определенных мероприятий, давать заключения и пр.

Для профилактики правонарушений уполномоченные институты власти осуществляют координацию и методическое руководство работой подконтрольных объектов в соответствии с ФЗ № 64, Административным регламентом исполнения государственной функции по надзору и прочими нормативными актами, регулирующими данную сферу.

Пресекательные полномочия компетентных структур

Органы, осуществляющие административный надзор, наделяются такими полномочиями для прекращения, пресечения правонарушений, а также уменьшения объема негативных последствий от их совершения с помощью механизма государственного принуждения. Соответственно, в качестве основания для применения пресекательных мер выступает начавшееся или длящееся противоправное действие.

Органы надзора, обладающие указанными полномочиями, вправе дать предписания, обязательные для исполнения поднадзорными лицами. Конкретный характер требований зависит от вида административного надзора. К примеру, уполномоченные органы вправе выдать предписания о приостановлении деятельности, осуществляемой с нарушением правил и норм безопасности. В крайних случаях компетентные структуры могут самостоятельно прекратить соответствующие работы. На основании постановления уполномоченные служащие запрещают выпуск продукции, опасной для населения, приостанавливают действие выданных ранее разрешений, отстраняют субъектов, виновных в систематическом нарушении законодательства, и т. д.

Пресекательными полномочиями наделяются сегодня различные органы. В их числе: ГИБДД, Госпожнадзор и пр.

Административно-технический надзор

Это достаточно специфический вид контрольной деятельности. Ее осуществляет специально созданная государственная служба административного надзора – АТИ. Она занимается проверкой:

 1. Соблюдения положений законодательства в сфере благоустройство городских территорий.
 2. Технического состояния аттракционов, самоходных машин и прочих видов техники.

Административно-технический надзор распространяется на все предприятия, учреждения вне зависимости от имеющейся у них формы собственности, а также их ведомственной принадлежности.

Контролирующие службы формируются при муниципальных и региональных администрациях. В разных субъектах они носят различные наименования. К примеру, в Москве соответствующими полномочиями обладает Объединение административно-технических инспекций, в Санкт-Петербурге действует ГАТИ – Государственная административно-техническая инспекция.

Различен и круг задач, которые решают службы в регионах. Их перечень зависит от нужд конкретного района, муниципалитета, субъекта РФ в целом. Так, в Москве ОАТИ решает задачи, связанные с:

 1. Контролем соблюдения требований законодательства, регулирующего внешнее благоустройство территорий, содержание зданий и иных объектов, выполнение работ в пределах региона.
 2. Предотвращением, пресечением, выявлением нарушений путем проведения проверок на предприятиях, наблюдений и принятия соответствующих мер.
 3. Выдачей ордеров на осуществление земляных работ, содержание и обустройство стройплощадок.
 4. Оценкой технического состояния самоходных машин, в том числе с электроприводом, прицепов, аттракционов, прочей техники в процессе эксплуатации вне зависимости от формы собственности, ведомственной подчиненности, по нормам, обеспечивающим безопасность здоровья и жизни граждан, сохранность имущества и охрану окружающей среды.

Согласно административному регламенту по осуществлению государственного надзора, уполномоченные контролирующие структуры вправе привлекать виновных субъектов (организаций, предпринимателей, должностных лиц, граждан) к административной ответственности.

Особенности проверок

Надзорные мероприятия осуществляются на основании положений ФЗ № 294, а также Административного регламента по надзору.

Проверки могут быть внеплановыми либо плановыми. Периодичность последних строго фиксирована. Основанием для внеплановых ревизий могут выступать сообщения о нарушении предприятием или предпринимателем каких-либо правил (выполнения земляных, строительных, дорожных и иных работ, к примеру). Соответствующие сведения могут поступать от других организаций и граждан. При этом анонимные сообщения инспекция рассматривать не будет.

Внеплановые проверки обязательно согласовываются с органами прокуратуры. Выполняется ревизия в соответствии с распоряжением начальника АТИ. В постановлении устанавливается время и длительность проверки, а также лица, уполномоченные на ее проведение.

Предприятие или физлицо должно быть извещено о предстоящем контрольном мероприятии. Если проверка плановая, уведомление направляется за трое суток до даты проведения, если внеплановая – за сутки. Вместе с тем стоит учитывать, что уполномоченная служба не будет извещать о предстоящих мероприятиях, если они выполняются по жалобе, на основании представления или иной информации, свидетельствующей о возможной угрозе здоровью населения и общественной безопасности.

По итогам проверки инспектор формирует акт, копия которого вручается представителю предприятия или предпринимателя. При обнаружении нарушений возбуждается административное дело. По результатам его рассмотрения специальная комиссия выносит постановление о вменении санкции в соответствии с КоАП. Кроме этого, виновному лицу выносится предписание в установленные сроки устранить нарушения, за которые была вменена ответственность. Инспектор, проводивший проверку, контролирует исполнение предписания, предпринимает меры по предупреждению возможного ущерба здоровью, жизни, имуществу граждан, окружающей среде.

Основными нарушениями, за которые могут вменяться административные санкции, считаются:

 • Ведение строительных работ без обустройства временных оградительных конструкций, без специально оборудованных временных выездов/въездов.
 • Врезка в общегородские магистральные линии осуществляется без ордера.
 • Установка строительных лесов без разрешения.

Оспаривание постановления

Оно осуществляется по правилам, закрепленным гл. 30 КоАП. Согласно положениям Кодекса, субъект, не согласный с результатами проверки и величиной вмененного штрафа, вправе обратиться с жалобой в вышестоящую инстанцию или в суд. Следует помнить, что оспорить постановление можно в течение 10 дней с даты его вручения.

Процедура судебного обжалования актов регламентируется гл. 24 АПК. Предписание об устранении нарушений, обнаруженных в ходе проверки, оспаривается по правилам ч. 4 198 статьи Кодекса. Срок обжалования – 3 мес. с даты, когда субъект узнал о нарушении его прав.

Акт проверки не является актом госоргана, порождающим обязанности и права или ущемляющим интересы лица, в отношении которого была выполнена ревизия. Этот документ выступает только одним из способов фиксации результатов контрольного мероприятия. Соответственно, оспорить его в порядке ч. 4 198 статьи АПК нельзя. Специалисты рекомендуют начинать оспаривание акта с подачи жалобы в АТИ. Ее можно направить в инспекцию в течение 15 дней.

Судебная инстанция может отменить постановление АТИ и штраф, если установит, что инспекция:

 • Допустила нарушения правил привлечения субъекта к административной ответственности. К примеру, протокол был составлен без участия лица, подлежащего привлечению к ответственности.
 • Использовала незаконные (недопустимые) доказательства виновности субъекта. К примеру, протокол, заключения, акты осмотра были получены в нарушение предписаний ФЗ № 294.

Жалоба будет также удовлетворена, если в суде будет доказано, что инспекция пропустила срок давности привлечения субъекта к ответственности по неуважительной причине.