Коап ст 1917

Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 212-3. Нарушение права на информацию и права на обращение

влечет наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение Закона Украины «О доступе к публичной информации», а именно: необоснованное отнесение информации к информации с ограниченным доступом, непредоставление ответа на запрос на информацию, непредоставление информации, неправомерный отказ в предоставлении информации, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление недостоверной информации, —

влечет наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение требований Закона Украины «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов», а именно необоснованное отнесение информации к информации с ограниченным доступом, непредоставление ответа на запрос на информацию, непредоставление информации, неправомерный отказ в предоставлении информации, неполное предоставление информации , несообщение о продлении срока рассмотрения запроса, отсрочки рассмотрения запроса, кроме случаев, определенных этим Законом, —

влечет наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ограничение доступа к информации или отнесение информации к информации с ограниченным доступом, если это прямо запрещено законом, —

влечет наложение штрафа на должностных лиц от шестидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Неправомерный отказ в предоставлении информации, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, не соответствующей действительности, в ответ на адвокатский запрос, запрос квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, ее палаты или члена в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» —

влечет наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Непредоставление доступа к судебному решению или материалов дела по заявлению лица, а также иное нарушение Закона Украины «О доступе к судебным решениям» —

влекут наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Незаконный отказ в принятии и рассмотрении обращения, иное нарушение Закона Украины «Об обращении граждан» —

влекут наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Несвоевременное внесение документов в Единый реестр по оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Законом Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду», ограничение доступа к информации, внесенной в Единый реестр по оценке воздействия на окружающую среду, —

влекут наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное на протяжении года совершение любого из нарушений, предусмотренных частями первой — восьмой этой статьи, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, —

влечет наложение штрафа на должностных лиц от шестидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до тридцати часов.

Неправомерный отказ в предоставлении информации, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление недостоверной информации на обращение Национальной комиссии по реабилитации, региональной комиссии по реабилитации в соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов» —

влекут наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Луганська обласна державна адміністрація

Обласна військово-цивільна адміністрація

Для людей з вадами зору

Адміністративні корупційні правопорушення та особливості їх провадження

Подолання корупції в Україні є серйозною проблемою, нерозв’язання і загострення якої визначає міжнародне становище нашої держави та політичний імідж у світі. Важливу роль у протидії корупційним проявам відведено адміністративному законодавству. Про це свідчить спрямованість Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» на широке застосування адміністративної відповідальності за корупційні діяння.

Згідно ст. 1 зазначеного Закону корупційним правопорушенням вважається умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.
Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення передбачена главою 13-А КУпАП «Адміністративні корупційні правопорушення». Хоча адміністративно-юрисдикційна діяльність, в тому числі органів внутрішніх справ, щодо адміністративних корупційних правопорушень здійснюється за загальними правилами провадження у справах про адміністративні правопорушення, існують певні особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення.
По-перше. Суб’єктами відповідальності за адміністративні корупційні правопорушення є:
– громадяни за правопорушення, передбачене статтею 172-3 «Пропозиція або надання неправомірної вигоди», тобто осудні особи, які на момент вчинення адміністративного правопорушення досягли шістнадцятирічного віку;
– спеціальні суб’єкти. Їх перелік визначено відповідними статтями КУпАП із посиланням на статтю 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», в якій наведені суб’єкти, що несуть відповідальність за вчинення корупційних правопорушень.
По-друге. За загальним правилом, відповідно до ст. 38 КУпАП, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення підвідомчі суду (судді). Що стосується корупційного правопорушення, то стягнення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
По-третє. Кодексом України про адміністративні правопорушення за вчинення корупційного правопорушення передбачені два види стягнень: штраф і конфіскація.
По-четверте. Відповідно до ст. 255 КУпАП протоколи у справах про адміністративні корупційні правопорушення мають право складати:
– уповноважені особи органів внутрішніх справ;
– уповноважені особи органів Служби безпеки України;
– уповноважені особи органів державної податкової служби;
– уповноважені особи органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про корупційні правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов’язків);
– прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури.
По-п’яте. Для всіх категорій справ про адміністративні правопорушення КУпАП (ч. 1 ст. 257 ) встановлює, що протокол надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, не зазначаючи при цьому терміну, протягом якого це необхідно здійснити. Виняток становлять адміністративні корупційні правопорушення. Протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення. У разі вчинення корупційного правопорушення службовою особою, яка працює в апараті суду, протокол разом з іншими матеріалами надсилаються до суду вищої інстанції для визначення підсудності.
Особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надсилає прокурору, органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено.
По-шосте. Розгляд справ про вчинені адміністративні корупційні правопорушення віднесено виключно до компетенції районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів (ч. 1 ст. 221 КУпАП).
По-сьоме. При розгляді справ про адміністративні корупційні правопорушення, передбачені статтями 172-2–172-9 КУпАП присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.
По-восьме. Строк розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення є загальним – 15 днів з дня одержання судом (суддею), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне корупційне правопорушення та інших матеріалів справи, але КУпАП передбачено випадки, коли строк розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення може зупинятися. Суд може зупинити строк розгляду справи у разі, якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо).
По-дев’яте. Під час провадження по справі про вчинене адміністративне корупційне правопорушення, участь прокурора у розгляді справи судом є обов’язковою (ст. 250 КУпАП).
По-десяте. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення.

Кочетова О.М.,
головний спеціаліст з питань запобігання
та виявлення корупції Державної фінансової інспекції в Луганській області

Анонси подій

Гала-концерт Фестивалю нової української пісні.

м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 10, Сєвєродонецький обласний коледж культури та мистецтв імені Сергія Прокоф’єва.

Початок 17:00.

Написання Всеукраїнського диктанту національної єдності до Дня української писемності та мови.

Бере участь керівництво облдержадміністрації.

Інтерв’ю. Cтаті

22 січня 1918 року перший український парламент – Українська Центральна Рада – Четвертим універсалом проголосив незалежність Української Народної Республіки. Через рік – 22 січня 1919-го – на Софійській площі урочисто проголосили об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину Українську державу.

Українська революція 1917–1921 років розпочалася в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го. Ключовим її рушієм був український народ і його політична еліта, що еволюціонувала від ідей політичної автономії та федерації до усвідомлення власної державної незалежності.

Постанова № 74846676, 05.06.2018, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

1) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.КИЄВІ

П О С Т А Н О В А

05 червня 2018 року м. Синельникове

Суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Матіяш С.К., розглянувши матеріали, які надійшли Управління Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області, про притягнення до адміністративної відповідальності: ОСОБА_1, який народився 01.05.1962 року у м. Київ, не працюючого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН:НОМЕР_1, за вчинення правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення,-

До Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшов адміністративний матеріал відносно гр. ОСОБА_1 про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.85 КУпАП.

У протоколі серії № 035133 року від 04.05.2018 року зазначено, що 04.05.2018 року о 06 год. 05 хв., на р. Ворона поблизу с. Георгієвка Синельниківського району був затриманий гр. ОСОБА_1, який здійснював вилучення водних біоресурсів, а саме ловив рибу з берега взаброд забороненим знаряддям лову сіткою жилковою. Риби не виявлено. Своїми діями гр. ОСОБА_1 порушив п. 3.15 Правил любительського та спортивного рибальства, чим скоїв правопорушення передбачене ч. 4 ст. 85 КУпАП.

В судове засідання гр. ОСОБА_1 не з’явився, про причини неявки суду не повідомив.

Винність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення №035133 від 04.05.2018 року, описом знарядь незаконного добування водних живих ресурсів від 04.05.2018 року.

Приймаючи до уваги викладене, суд приходить до висновку про доведеність вини гр. ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 85 КУпАП, а саме: грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову).

Відповідно до ч. 1 ст. 265 КУпАП речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, у встановленому порядку конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей — реалізують.

Враховуючи зазначене,суд вважаєза необхіднезнаряддя правопорушення,а саме:сітку жилкову1шт.(довжиною5м., діаметрвічка –35мм.,висота 1м.),яка згідноопису знарядьнезаконного добуванняводних живихресурсів від04.05.2018року знаходиться за місцем зберігання м. Дніпро вул. Перемоги,81, конфіскувати на користь держави.

При призначенні адміністративного стягнення суд, з урахуванням обставин справи та особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, вважає за необхідне накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення в межах санкції ч. 4 ст. 85 КУпАП, яке буде справедливим, достатнім і необхідним для виховання особи та запобігання новим проступкам, та стягнути судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого на працездатних осіб до вимог ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40-1, ч. 4 ст. 85, 283, 284, 265 КУпАП, ст. 4 Закону України «Про судовий збір»,–

Визнати винним ОСОБА_1, який народився 01.05.1962 року у м. Київ, не працюючого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН:НОМЕР_1, у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 85 КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у сумі 340 (триста сорок) гривень 00 копійок, з конфіскацією знарядь лову на користь держави.

Стягнути з ОСОБА_1, який народився 01.05.1962 року у м. Київ, не працюючого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН:НОМЕР_1, на користь держави: отримувач коштів: ГУК у м.Києві/м.Київ/22030106, код за ЄДРПОУ: 37993783, банк отримувача: Головне управління Державноїказначейської служби України у м. Києві, код банку отримувача: 820019, рахунок отримувача: 31215256700001, код класифікаціїдоходів бюджету: 22030106, судовий збір в розмірі 352 (триста п’ятдесят дві) грн. 40 коп .

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом десяти днів з дня винесення постанови.