Обеспечение аванс

Обеспечение аванс

Споживачу варто знати! Що таке «завдаток» і «аванс»?
«Завдаток» не повертається!

Шановні споживачі, будьте уважні при придбанні продукції (товарів, робіт, послуг), звертайте увагу на зазначені у договорах умови попередньої оплати! Уважно вичитуйте договір! Якщо у договорі зазначено передоплату у формі «завдатку», то краще відмовитися від такої угоди, оскільки «завдаток» не повертається!

Пам’ятайте, своїм підписом Ви даєте згоду на пропоновані суб’єктом господарювання (продавцем чи виконавцем послуг) умови договору купівлі-продажу товару (замовлення послуги), у тому числі у частині умов передоплати, що у подальшому унеможливлює вирішення питання щодо повернення коштів у повному обсязі (наприклад, якщо побутова техніка не підійшла Вам з будь-яких причин).
Завдаток – це грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником (споживачем) у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання. Як спосіб забезпечення виконання зобов’язань завдаток має такі особливості:
• предметом завдатку може бути лише грошова сума або рухоме майно (наприклад, якщо при купівлі телевізора вартістю в 1000 грн. покупець видав продавцю 100 грн. завдатку, то йому необхідно доплатити в майбутньому за телевізор ще 900 грн );
• завдатком забезпечується виконання лише договірних зобов’язань, а не зобов’язань, які виникли з інших підстав; • він може мати місце лише за погодженням сторін;
• дача завдатку є доказом укладання договору, особливо в тих випадках, коли договір не потребує письмової форми;
• угода про завдаток, яка обов’язково є письмовою, підтверджує наявність договору.
Якщо сторона, яка дала завдаток, відмовляється від виконання договору, завдаток залишається в іншої сторони. Іншими словами, якщо покупець вважає, що ціна телевізора велика чи його не влаштовує ця модель, то наданий завдаток 100 грн залишається у продавця.
Якщо від виконання договору ухиляється інша сторона, то вона зобов’язана не лише повернути завдаток, а й сплатити таку ж за розміром суму, так званий подвійний завдаток, тобто повернути не 100, а 200 грн.
Сторона, відповідальна за невиконання договору, зобов’язана відшкодувати іншій стороні збитки із заліком суми завдатку.
У разі припинення зобов’язання до початку його виконання за порозумінням сторін або внаслідок неможливості його виконання завдаток має бути повернутий.
Завдаток необхідно відрізняти від авансу.
Аванс – це також визначена грошова сума або цінності, які покупець чи замовник передають продавцю чи виконавцю робіт у рахунок майбутніх платежів за передане майно, виконану роботу чи надані послуги. Аванс, як і завдаток, є доказом укладання договору і зараховується в рахунок кінцевого платежу.
Суттєва відмінність авансу від завдатку полягає в тому, що на аванс не покладено функцію забезпечувати взяте сторонами на себе зобов’язання. Тому, незалежно від того, яка сторона відповідальна за невиконання зобов’язання, той, хто отримав аванс, повинен його повернути.
І якщо продавець чи виконавець послуг (робіт) отримали як аванс певну грошову суму, а договір не було виконано, то незалежно від того, з чиєї вини це трапилось і які обставини цьому перешкоджали, аванс у будь-якому випадку підлягає поверненню.
Коли не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом.

Как соотносятся нмцк, размер обеспечения контракта и аванс

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) — 143 757 руб., предусмотрена предоплата (аванс) в размере 100% от НМЦК.
В соответствии с ч. 17 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку­пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размер обеспечения исполнения кон­тракта, предусмотренного ч. 14 настоящей статьи, должен составлять от 10 до 30% начальной (максимальной) цены контракта. В случае если контрактом предусмотрена выпла­та аванса, размер обеспечения исполнения контракта, опреде­ленный настоящей частью, увеличивается до размера аванса.
Должен ли заказчик потребовать в данной ситуации обеспе­чение контракта в размере 100%?
Как быть в случае, если предусмотрен аванс в размере 25% от НМЦК? Можно ли в этом случае установить обеспечение контракта в размере 5%?

Упомянутая в вопросе норма ч. 17 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» устанавливает размер обеспечения исполнения только контракта, заклю­чаемого именно путем проведения запроса котировок в соответствии с ч. 14 этой статьи (на что указывает ссылка в самой рассматриваемой части), то есть контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь­ного строительства, относящихся к олимпийским объектам федерального значения, олимпийским объектам краевого значения или олимпийским объектам муниципального зна­чения в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горно­климатического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», выполнение проектных, изыскательских работ в отношении указанных объектов, а также выполнение работ по строительству инди­видуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и многоквартирных домов, жилые помещения в которых предназначены для предоставления гражданам вза­мен земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения олимпийских объектов (см. также ч. 15 той же статьи). Размер обеспечения исполнения именно такого контракта должен составлять от 10 до 30% начальной (максимальной) цены контракта. Однако и в этом случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения испол­нения контракта увеличивается до размера аванса.

А вот ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ устанавливает общее правило, относящееся к любому контракту, независимо от его предмета, согласно которому в случае если выпла­чиваемый в соответствии с контрактом аванс превыша­ет 30% НМЦК, размер обеспечения исполнения контрак­та устанавливается в размере аванса. Причем по смыслу этой нормы ее применение не связано с размером НМЦК (в рублях). Соответственно, независимо от того, какие имен­но товары, работы или услуги являются предметом кон­тракта, размер обеспечения исполнения контракта, пред­усматривающего выплату аванса, который превышает 30% НМЦК, устанавливается в размере аванса. Иными словами, если аванс по контракту составляет 100% цены контракта, то и размер обеспечения исполнения контракта должен составить указанную величину. Если участник закупки пред­лагает в заявке цену, сниженную на 25% и более по отноше­нию к НМЦК, размер обеспечения исполнения контракта определяется с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ, предусматривающих предоставление такого обеспечения в полуторном размере по отношению к размеру обеспече­ния исполнения контракта, указанному в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).

Размер обеспечения исполнения контракта, аванс по кото­рому составляет 25% от НМЦК, зависит от размера НМЦК. Если он превышает 50 млн руб., размер обеспечения испол­нения по контракту в соответствии с ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ должен составить от 10 до 30% НМЦК, но не менее размера аванса, следовательно, обеспечение должно быть установлено в размере от 25 до 30% НМЦК. Если же НМЦК не превышает 50 млн руб., размер обеспечения исполнения контракта никак не связан с размером аванса, а следова­тельно, может быть установлен и в минимальном размере — 5% от НМЦК, указанной в извещении об осуществле­нии закупки.

Павел Ерин и Аркадий Серков,
эксперты службы правового кон­салтинга ГАРАНТ

Аванс или задаток. Что выбрать ?

Очень часто, особенно в сфере купли-продажи недвижимости, эти два понятия – аванс и задаток – ходят друг с другом и нередко сбивают с толку добросовестных, а иногда и поддерживают недобросовестных, игроков на данном рынке. Давайте же разберемся, что есть что.

Во-первых, аванс и задаток – это разные понятия, которые имеют схожие черты, хотя иногда люди путают одно с другим, а иногда считают, что это одно и то же понятие.
Задаток – это денежная сумма или движимое имущество, которое выдается кредитору должником в счет причитающихся с него по договору платежей, в подтверждение обязательства и в обеспечение его выполнения (ст. 570 Гражданского кодекса Украины).

Аванс – это платёж, который передается в счет предстоящих платежей. Аванс в отличие от задатка не несет обеспечивающей функции.

В случае неисполнения обязательства, аванс возвращается покупателю, не смотря на то, кто и почему нарушил договорные отношения.

С задатком же все немного сложнее. Если обязательства нарушены со стороны покупателя (например, покупатель отказался оплачивать остальной платеж, не явился на сделку), то задаток остается у продавца. Если же обязательства нарушены продавцом, то он обязан вернуть покупателю задаток в двойном размере.

Важно помнить, что если стороны оговорили передачу именно задатка, то так его и следует описать в договоре, иначе такая плата будет считаться авансом (ч. 2 ст. 570 ГКУ).
Кроме того, т.к. задаток является способом обеспечения выполнения обязательства, то для оформления договора задатка необходимым условием является наличие самого обязательства. Если же обязательства еще не существует (например, вместо договора купли-продажи оформлен предварительный договор), то и о задатке еще рано говорить. Данная позиция приведена Верховным судом Украины в обобщении судебной практики.

На вопрос «что же действительно лучше: аванс или задаток ?» простого ответа нет. Все зависит от того, продавец вы или покупатель, какова степень доверия между участниками сделки, каким временем располагают стороны и т.д.

Если у вас есть проблемы, или вы не знаете что выбрать аванс или задаток, юридическая компания Территория Закона всегда вам поможет.

Звоните (050) 529-68-00, (063) 641-91-77

Установление размера обеспечения исполнения контракта в размере аванса

Вопрос-ответ по теме

В случае, если аванс превышает 30 % Н(М)ЦК, размер обеспечения устанавливается в размере аванса, это относится только к контрактам, Н(М)ЦК которых превышает 50 млн. руб., или это касается всех контрактов с авансом и обеспечением исполнения контракта?

Как работать с электронными торговыми площадками

Оксана Баландина, шеф-редактор Системы Госзаказ

С 1 июля 2018 года по 1 января 2019 года у заказчиков переходный период – разрешено проводить и электронные, и бумажные процедуры. С 2019 года конкурсы, аукционы, котировки и запросы предложений на бумаге запретят, кроме восьми исключений.
Читайте, какие закупки проводить на ЭТП, как выбрать площадку и получить электронную подпись, по каким правилам заключать контракты в переходный период и после.

Установление размера обеспечения исполнения контракта в размере аванса, если размер аванса превышает 30 процентов касается всех контрактов.

Поэтому если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, то размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса, независимо от НМЦК.

Для получения полного доступа к порталу ПРО-ГОСЗАКАЗ.РУ, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Это займет не больше минуты. Выберите социальную сеть для быстрой авторизации на портале:

Обеспечение исполнения государственного контракта: способы, размеры и сроки действия

Собираясь участвовать в государственном тендере, следует себе представлять, когда и какие расходы понесет ваша компания, какие средства придется изъять из оборота. Одним из важных моментов будет обеспечение исполнения контракта, если результат торгов окажется для вас положительным.

Как именно победителю конкурса подтвердить серьезность своих намерений по исполнению контракта, определяет Федеральный закон от 5 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту — № 44-ФЗ). В некоторых случаях заказчик может использовать более мягкие нормы, приведенные в Федеральном законе от 18 июля 2001 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — № 223-ФЗ).

Что понимается под обеспечением исполнения контракта и в каких случаях оно требуется

Тендерный протокол с итогами конкурса размещается в единой информационной системе. После этого победителю конкурса дается 10 дней на то, чтобы оформить обеспечение исполнения контракта. Это подтверждение серьезности намерений исполнителя. При наличии обеспечения контракт подписывается. Если требования не выполнены, победитель считается уклонившимся от заключения контракта и может быть внесен в Реестр недобросовестных поставщиков. Далее заказчик вправе предложить контракт участнику, занявшему второе место. На подписание контракта и предоставление обеспечения у этого участника также есть 10 дней. Однако, если по каким-то причинам он не выполнит эти условия, его репутации ничего не грозит. В этом случае конкурс будет признан несостоявшимся.

Если одна из сторон получила какие-либо судебные предписания или возникли форс-мажорные обстоятельства и контракт не может быть подписан в течение 10-ти дней, то в течение одного дня она обязана уведомить об этом вторую сторону. Тогда сроки подписания контракта и предоставления обеспечения могут быть пересмотрены, но продление допускается не более чем на 30 дней. Точно так же о восстановившейся возможности подписания контракта вторую сторону уведомляют в течение одного дня.

Способы обеспечения исполнения государственного контракта

Обеспечение может быть оформлено на усмотрение участника конкурса в виде банковской гарантии или в виде внесения денежной суммы на указанный заказчиком счет.

Безотзывная банковская гарантия

Это документ, в котором фиксируется обязательство финансовой организации (банка) оплатить долг подрядчика перед заказчиком, если обязательства по контракту не выполнены в определенный срок. Таким образом, финансовая ответственность за исполнение контракта переходит к банку, и в течение срока действия банковской гарантии он не может отказаться от взятых на себя обязательств ни при каких условиях («принцип безотзывности»). Банковская гарантия может быть принята в качестве обеспечения, только если выдавший ее банк есть в Реестре Минфина России. Информация о гарантии должна быть внесена в Реестр в течение одного дня после ее выдачи.

Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет

Денежные средства вносятся на счет заказчика. Закон № 44-ФЗ не накладывает валютных ограничений на обеспечение контракта, поэтому заказчик решает сам и указывает в конкурсной документации, в какой валюте будут вестись расчеты.

Сумма обеспечения исполнения контракта будет зависеть от начальной максимальной суммы контракта, для ее определения существует простая схема.

Размер обеспечения исполнения государственного контракта

С 1 июня 2015 года сумма, подлежащая выплате по гарантии, не обязательно фиксируется на момент оформления документа, если условия гарантии позволяют ее установить на момент исполнения контракта. Также она может быть «плавающей», то есть меняться в зависимости от этапа исполнения обязательств. При этом по взаимной договоренности способ обеспечения исполнения контракта можно изменить.

Согласно законодательству сумма обеспечения назначается в размере 5–30% от максимальной цены контракта, указанной в тендерной документации. При начальной цене контракта свыше 50 млн рублей назначается 10–30%. Если контрактом предполагается выплата подрядчику аванса в размере не более 30% от начальной суммы контракта, сумма обеспечения должна быть больше суммы аванса. Если аванс превышает 30%, сумма обеспечения назначается в размере аванса. Сумма обеспечения указывается в конкурсной документации. Если в ходе торгов победитель снизил начальную цену контракта на 25% и более, он должен предоставить обеспечение в полтора раза больше расчетного. Это антидемпинговая мера.

Существуют специальные онлайн-калькуляторы, куда можно ввести начальную максимальную цену контракта (НМЦК) и получить данные о возможном размере обеспечения. Но сориентироваться довольно легко и при помощи обыкновенной арифметики:

Допустим, НМЦК составляет 100 000 рублей, размер аванса — 20%. Минимально допустимый размер обеспечения 5 000 рублей (5% от НМЦК). Максимально допустимый размер обеспечения 30 000 рублей (30% от НМЦК). Аванс 20 000 рублей. Значит сумма обеспечения должна составлять 20 000–30 000 рублей. Если победитель конкурса предложит максимальную цену контракта в размере 75 000 и меньше, сумма обеспечения увеличивается в полтора раза и должна будет составлять 30 000–45 000 рублей.

Срок обеспечения

Срок действия контракта определяется заказчиком самостоятельно, а банковская гарантия должна быть действительна дольше — как минимум на 1 месяц. Требования заказчика по независимой гарантии рассматриваются банком в течение 5-ти дней, если в тексте гарантии не указан более длительный срок (до 30-ти дней). В случае исполнения контракта и подписания соответствующих документов банковская гарантия подрядчику не возвращается, ее срок истекает и она становится недействительной. Если было внесено денежное обеспечение, то после подписания закрывающих документов по контракту оно возвращается на счет подрядчика в течение 5-ти дней.

Если контракт не был подписан в течение 30-ти дней после окончания конкурса, он должен быть официально признан несостоявшимся. В течение 5-ти дней с этой даты денежное обеспечение возвращается победителю конкурса на его счет, банковская гарантия не возвращается.

Обеспечение по 223-ФЗ: отличия от 44-ФЗ

Положения Закона № 223-ФЗ более простые в отношении обеспечения исполнения государственных контрактов, чем положения Закона № 44-ФЗ, и могут применяться, если конкурс организует:

  • государственная компания или корпорация;
  • субъект естественной монополии;
  • организация, специализирующаяся на электро-, газо-, тепло-, водоснабжении, водоотведении, очистке сточных вод, утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов;
  • предприятие или бюджетное учреждение, ведущее закупки за счет грантов (субсидий);
  • предприятие или бюджетное учреждение, ведущее закупки для привлечения субподрядчиков по контрактам, в которых является исполнителем;
  • автономное учреждение;
  • хозяйственное общество, в уставном капитале которого доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50%, и его дочерние хозяйственные общества;
  • бюджетное учреждение, разместившее Положение о закупке в Единой информационной системе.

Такой заказчик имеет право, но не обязан требовать обеспечения исполнения договора. Если он хочет это сделать, способы и размеры обеспечения указываются в конкурсной документации. Банковская гарантия может быть оформлена в одном из 50-ти лучших банков по данным Минфина, их наличие в Реестре Минфина России не требуется. Какой должна быть сумма обеспечения, заказчик решает сам. Он может воспользоваться расчетными схемами по Закону № 44-ФЗ или любыми другими. Если он собирается применять антидемпинговые меры, это должно быть указано в конкурсной документации. Согласно Закону № 223-ФЗ, они не обязательны.