Права граждан италии

Права граждан италии

Права й обов’язки громадян в Італії

Із 139 статей Конституції 54 присвячені правам, свободам і обов’язкам громадян.
Конституція закріплює традиційні права і свободи громадян: недоторканність особи, що доповнюється недоторканністю житла і таємницею листування, свободою пересування країною, свободою зборів і асоціацій (за винятком таємних і військових організацій), свободою совісті, слова, друку, маніфестацій тощо. На су-1OBV владу покладене гарантування прав і свобод.
Політичні права і свободи представлені дуже повно й широко. Громадянам надане виборче право, право утворення політичних партій, причому ст. 49 Конституції вимагає дотримання цими організаціями демократичного режиму. Це положення було підкріплено законом 1952 р. про заборону створення фашистських партій. Проте ця норма дотепер залишається лише мертвою буквою, і спроби заборонити існуючі неофашистські партії й організації закінчувалися невдачею.
Помітно виділяються соціально-економічні права і свободи -право на працю, що Республіка визнає за всіма громадянами й створить умови, що роблять це право реальним. Конституція ставить в обов’язок державі надавати своїм громадянам безкоштовне початкове утримання тривалістю в 9 років. Стаття 36 говорить про право трудящих мати винагороду, що відповідає кількості та якості його праці і достатнє у всякому разі для забезпечення йому і його родині вільного й гідного існування. Визнається право на утворення профспілок і на захист своїх інтересів з боку трудящих (ст. 39); на використання із цією метою страйку (ст. 40). Право на страйк було підтверджено італійським Конституційним судом ще 1960 р. Що стосується локаутів, то вони заборонені ст. 502 Кримінального кодексу.
У Конституції говориться про дві форми власності в країні -державну та приватну (ст. 42), про надання державі досить широких повноважень щодо експропріації приватної власності (ст. 43) і регулювання відносин у сфері земельної власності, установлення її меж, перетворення великих маєтків, заохочення дрібної і середньої власності (ст. 44). Держава може вторгатися у відносини власності “в суспільних інтересах” (ст. 42), у “цілях суспільної користі” (ст. 43). Назва норми зовні нагадує регулювання соціалістичного типу і стала правовою основою розвитку процесу державного впливу на економіку. Одночасно Конституція закріплює й свободу приватної господарської ініціативи. Однак вона не може розвиватися, завдаючи збиток безпеці чи свободі людського достоїнства.
Проголошення прав і свобод має юридичне й політичне значення. Усі прості закони й акти виконавчої влади, що не відповідають конституційним нормам про права і свободи, підлягають анулюванню Конституційним судом.
Хоча в Конституції 1947 р. прямо не йдеться про матеріальні гарантії прав і свобод, але покладені на державу обов’язки (наприклад, безкоштовна початкова освіта) не можуть бути реалізовані без матеріального забезпечення за рахунок бюджету.

Какие права дает иностранцу вид на жительство в Италии?

Основные права и льготы, которые получает иммигрант, являющийся обладателем краткосрочного или постоянного видa на жительство в Италии.

Вид на жительство в Италии (permesso di soggiorno) — документ, легализирующий присутствие иностранцев на территории итальянского государства: он является основой для средне- или долгосрочного проживания иммигранта на итальянской территории.

Вид на жительство необходим гражданам стран, не входящих в Евросоюз, а также лицам без гражданства, если они намерены проживать на территории Италии в течение срока, превышающего 90 дней (ст. 5 Законод.декрета 286/1998).

Какие привилегии получают обладатели краткосрочного вида на жительство (ВНЖ) в Италии?

Итальянский краткосрочный вид на жительство позволяет:

 • осуществлять трудовую деятельность в подчинении или вести собственный бизнес, если это предусмотрено типом выданного ВНЖ (ВНЖ по семейным обстоятельствам, для осуществления трудовой деятельности, самозанятости, обучения (с лимитом до 20 часов в неделю и годовым лимитом в 1040 рабочих часов), для политического убежища, по гуманитарным причинам).

Оформление ВНЖ в Италии через процедуру бизнес-иммиграции.

Подача на иммиграционную визу уже через 20 дней после подписния контракта. Гарантии получения ВНЖ.

  получить статус резидента Италии и ЕС (прописку в Италии);

получить личные документы (удостоверение личности и ИНН);

зарегистрироваться в Национальной службе здравоохранения (т.е. получать медицинскую помощь, оплачивая лишь малую часть ее стоимости («ticket sanitario»), выбрать семейного врача, получить санитарную карту для себя и членов семьи);

перевезти на ПМЖ в Италию своих близких;

  получать социальные услуги, при наличии необходимых реквизитов;

получать пособие по безработице после увольнения (кроме сезонных рабочих);

получить социальное жилье (если продолжительность ВНЖ составляет не менее 2-х лет);

записаться в автошколу и получить водительские права;

на свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны (без необходимости запроса визы) в течение периода, не превышающего трех месяцев.

Если вы хотите переехать в одну из стран Европейского Союза, чтобы учиться там или работать, вы должны будете подать заявку на въездную визу, прежде чем покинуть Италию, как все другие иностранцы.

  по истечению 5 лет (или ранее в определенных случаях) получить постоянный ВНЖ в Италии;

по истечению 10 лет (или ранее в определенных случаях) получить итальянское гражданство.

Что касается постоянного ВНЖ (permesso di soggiorno per i soggiornanti lungo periodo EU), получить который можно спустя 5 лет проживания в Италии с временным ВНЖ при выполнении определенных условий, он не истекает и еще больше расширяет права его обладателя.

Отметим, что получать постоянный ВНЖ не обязательно, но выгодно, т.к. данный документ является бессрочным (подлежит не продлению, а обновлению) и дает иностранцу целый ряд дополнительных прав, по сравнению с теми иностранными резидентами Италии, которые имеют краткосрочный ВНЖ.

Права иностранных резидентов, имеющих постоянный ВНЖ в Италии

В дополнение к вышеперечисленным правам резидентов, имеющих краткосрочный ВНЖ в Италии, иммигранты, имеющие ПМЖ, пользуются следующими правами и привилегиями:

  возможность осуществлять на территории государства любой тип профессиональной деятельности или бизнес-деятельности, за исключением тех, которые зарезервированы законом для граждан Италии. Для заключения трудового контракта для работы по найму в этом случае не требуется подписание договора на пребывание;

возможность участвовать в публичных конкурсах, за исключением тех, которые касаются должностей, связанных с прямым или косвенным осуществлением государственных полномочий (чиновники, судьи, военные, . );

получать некоторые виды социальных пособий, недоступных для обладателей краткосрочного ВНЖ (к примеру, социальную помощь для малоимущих);

Права граждан италии

§ 2. Конституционные основы правового статуса человека и гражданина

Права и обязанности граждан разделены в Конституции Ита­лии на четыре отдельные группы в зависимости от их правового и социального содержания: гражданские отношения, этико-социальные отношения, экономические отношения, политические отношения.

Личные права, свободы и обязанности. Конституционный принцип равенства и свободы гражданина

Политическое и правовое содержание прав и обязанностей гражданина строится на признании принципа равенства и свобо­ды как основы конституционного развития Италии. Статья 3 Кон­ституции, в частности, гласит: «Все граждане имеют одинаковое общественное достоинство и равны перед законом без различия пола, расы, языка, вероисповедания, политических убеждений, личного и общественного положения».

Конституционный принцип равенства находит свое выраже­ние в таких конкретных правах, как равенство всех граждан пе­ред законом, равное пользование личными и публичными права­ми, равные возможности прибегать к судебной защите своих прав, в том числе при поступлении на государственную службу, одина­ковые для всех повинности и имущественные обложениия в пользу государства.

В итальянской доктрине конституционного права принцип равенства рассматривается в совокупности с принципом свободы.

Считается, что принцип свободы является необходимым условием самовыражения личности. Поэтому Конституция, гарантируя всем гражданам самые широкие возможности и сферы деятельности, одновременно ограничивает вмешательство государства в наибо­лее ответственные и интимные области личной и социальной жизни индивидуума.

Итальянская Конституция и законодательная практика к сво­бодам личности относят:

Личную свободу. В соответствии со ст. 13 Конституции лич­ность неприкосновенна. Не допускается какая-либо форма за­держания, осмотра или обыска, равно как и любое другое ограничение личной свободы, иначе как на основаниях моти­вированного акта судебной власти и только в случаях и в по­рядке, предусмотренных законом. Принцип личной свободы кон­кретизируется и в ряде других положений Конституции. Так, ст. 26 разрешает выдачу гражданина только в случаях, пре­дусмотренных международными соглашениями. Ни в коем слу­чае не допускается выдача за политические преступления.

Неприкосновенность жилища. Ст. 14 Конституции устанав­ливает, что осмотры, обыски или наложение секвестра не могут производиться иначе, как в случаях и в порядке, уста­новленных законом, и в соответствии с гарантиями, предус­мотренными для охраны личной свободы.

Свободу и тайну переписки. Они неприкосновенны. Ограни­чения могут иметь место лишь в силу мотивированного акта судебной власти и с соблюдением гарантий, установленных законом.

Каждый гражданин может свободно передвигаться и про­живать в любой части национальной территории с ограниче­ниями, установленными законом в целях охраны здоровья или безопасности. Однако никакие ограничения не могут быть ус­тановлены по политическим причинам.

Свободу собраний. Граждане имеют право собираться мирно и без оружия, причем для собраний в местах, открытых для публики, предварительного уведомления не требуется. О со­браниях в общественных местах необходимо уведомить влас­ти, которые могут запретить собрание только по обоснован­ным мотивам безопасности и общественного порядка. Свободу объединений. Граждане имеют право свободно, без особого разрешения объединяться в организации при усло­вии, что цели таких организаций не запрещены отдельным лицам уголовным законом. Запрещены, однако, тайные об­щества и любые объединения, которые хотя бы косвенно преследуют политические цели посредством организаций во­енного характера.

Религиозные свободы. Все граждане имеют право свободно исповедовать свои религиозные верования, индивидуально или коллективно, пропагандировать их и отправлять религиозный культ частным образом или публично за исключением обрядов, противных «добрым нравам». Церковный характер, равно как религиозная или культовая цель общества либо учреждения не могут стать поводом для специальных законо­дательных ограничений или фискальных мер в отношении порядка их возникновения, правоспособности и любых форм деятельности.

Свободу мысли и печати. Все имеют право свободно выра­жать свои мысли устно, письменно и всяким другим способом их распространения. Печать не подлежит разрешению или цензуре. Предусматривается исключительно судебный поря­док осуществления каких-либо мер, связанных с ограниче­нием свободы мысли и печати (к примеру, конфискация пе­риодической печати).

Свободу преподавания. Статья 33 объявляет искусство и на­уки свободными, равно как свободным их преподавание. Го­сударство устанавливает общие нормы по вопросам просве­щения и учреждает государственные учебные заведения всех типов и степеней. Вместе с тем также отдельные организа­ции и частные лица имеют право учреждать школы и образо­вательные институты. Образование открыто для всех. Вось­милетнее (начальное) образование является бесплатным.

Право на труд и свободу профсоюзов. Государство признает за всеми гражданами право на труд, равно как и свободу профсоюзных организаций. Право на забастовку осуществля­ется в рамках законов, регулирующих это право.

Свободу получения судебной защиты. Все граждане, а так­же иностранцы могут действовать в судебном порядке для защиты своих прав и законных интересов. Защита является неотъемлемым правом на любой стадии и в любой момент процесса.

Свободу хозяйственной инициативы. Частная хозяйственная инициатива свободна. Однако она не может развиваться в про­тиворечии с общественной пользой или с ущербом для безо­пасности, свободы, человеческого достоинства личности. За­кон признает и гарантирует частную собственность.

Политические права, свободы и обязанности

В итальянском конституционном праве к собственно полити­ческим правам, свободам и обязанностям относят права и свобо­ды, дающие гражданину возможность полноправно участвовать в общественной деятельности и занимать выборные должности.

В перечне политических прав первое место занимает изби­рательное право, им обладают все граждане независимо от пола. Голосование — личное, равное, свободное и тайное. (Более конк­ретно содержание избирательного права будет рассмотрено в параграфе «Выборы и референдум».)

Право на политические объединения рассматривается, на­ряду с избирательным правом, как один из основных устоев де­мократической системы. В итальянской Конституции оно зафик­сировано дважды: в основных принципах (ст. 2) и в главе IV «По­литические отношения» части I (ст. 51).

Конституция устанавливает, что все граждане имеют право объединяться в партии. Конституция не предусматривает каких-либо условий в том, что касается образования политических партий, хотя и фиксирует конституционную цель партийной дея­тельности: демократическим путем участвовать в определении национальной политики.

К политическим правам Конституция относит право на пети­ции, согласно которому все граждане могут направлять в палаты Парламента петиции с требованием законодательных мероприя­тий или с изложением общественных нужд. Конституция, однако, не предусматривает обязательства со стороны самого Парламен­та принимать к рассмотрению такого рода петиции и выносить по ним позитивные или негативные суждения.

В ряду других политических прав стоят такие права, как возможность для всех граждан независимо от пола поступать на одинаковых условиях на государственную службу и занимать выборные должности. Конституцией в разделе политических от­ношений также предусмотрены гражданский долг защиты Отече­ства и обязанность участвовать в государственных расходах, то есть платить налоги.

Все граждане обязаны верностью Республике, должны со­блюдать Конституцию, дисциплинированно и достойно выполнять государственные функции в случае, если они им доверены.

Экономические, этико-социальные и культурные права

Проблематика социальных и экономических прав, свобод и обязанностей широко и многообразно представлена в итальянской Конституции. Ей полностью посвящены глава II «Этико-социальные отношения» и глава III «Экономические отношения».

По своей правовой конструкции большинство статей, опре­деляющих социально-экономические права, свободы и обязаннос­ти, двойственны. С одной стороны, они носят «негативный» харак­тер в том смысле, что государственная власть берет на себя обя­зательство воздерживаться от вмешательства в сферу деятельности отдельных граждан. С другой — четко прослеживается современ­ная конституционная тенденция, когда государство возлагает на себя ответственность за социальное и экономическое положение граждан. В итальянской правовой литературе даже укоренилась соответствующая терминология: наряду с конституционными пра­вами и свободами фигурируют «свобода от нужды», «свобода от страха», «свобода от нищеты и болезней» и т. д.

В сфере этико-социальных прав государство выступает по преимуществу как гарант реализации прав гражданина в области семейных отношений, в вопросах здравоохранения и образования, а также в том, что касается содействия развитию культуры и научным и техническим исследованиям.

Категория экономических прав в итальянской конституцион­ной практике рассматривается в связи с профсоюзными правами. Эта группа прав в первую очередь регулирует права и законные интересы граждан, связанные с их трудовой деятельностью. Госу­дарство, в соответствии со ст. 35, берет на себя обязательство ох­ранять труд во всех его формах и применениях, заботиться о по­вышении профессиональной квалификации трудящихся, закрепляет и упорядочивает трудовые права в международном плане, призна­ет свободу эмиграции и охраняет труд итальянцев за границей.

В конкретном плане в сфере экономических прав государство по Конституции признает за каждым трудящимся право на труд, право на вознаграждение, соответствующее количеству и качеству труда, право на разумную продолжительность рабочего дня, а так­же права на безусловный еженедельный отдых и на ежегодные оп­лачиваемые отпуска; на поддержку и социальное обеспечение в слу­чае несчастья, болезни, инвалидности, старости и безработицы; право на участие в профсоюзной деятельности и право на забастовку.

Конституция наряду с этим предусматривает целый ряд норм по социальной защите трудящихся женщин, подростков и несо­вершеннолетних. В частности, трудящейся женщине (ст. 37) га­рантируются те же права, что и трудящемуся мужчине и равное с мужчиной вознаграждение при одинаковой работе.

Профсоюзная организация объявляется свободной, она лишь должна зарегистрироваться в местных или центральных органах, что дает организации право юридического лица. Условием регис­трации профсоюзов является обязательное закрепление в их ус­тавах демократических начал внутренней организации.

Как получить гражданство Италии

Узнайте, как вы можете получить гражданство Италии и посмотрите более выгодный и простой вариант получения гражданства ЕС

БЕСПЛАТНАЯ ГОЛОСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Гражданство Италии

Огромное количество наших клиентов проживающих в Италии и желающих переехать в эту страну обращается к нам с целью получить именно итальянское гражданство. Однако, давайте более подробно посмотрим, что значит получить итальянское гражданство и какие есть еще варианты получения гражданства ЕС, чтобы спокойно жить и работать в Италии.

Как получить итальянское гражданство россиянину

Спасибо нашему правительству, что обеспечило гражданина России в конституции РФ право иметь двойное гражданство (двойное гражданство). Это право закреплено в статье 62 пункт 1 и гласит:

1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Теперь давайте обратимся к Итальянской стороне, которая говорит нам о том, что гражданство Италии могут иметь граждане других государств, которые:

 • легально находились на территории Итальянской Республики в течении 10 лет!
 • не имеют фактов нарушений итальянского законодательства на протяжении всего срока пребывания
 • не имеют заведенных судебных дел в Италии
 • не имеют судимостей в родной стране
 • демонстрировали на протяжении всего срока пребывания благопристойное поведение
 • подтверждают дальнейшее желание проживать в Италии

Прожив в Италии 5 лет с временным видом на жительство (ВНЖ), Вы получите постоянное место жительства (ПМЖ) в Италии, а еще через 5 лет после получения ПМЖ в Италии, Вы подадите документы на гражданство Италии. Итого: 10 лет примерного поведения и постоянного пребывания в Италии!

ВАЖНО, что Италия позволяет иметь двойное гражданство, а это значит что вам не придется отказываться от российского гражданства при получении итальянского, в сравнении с испанским и гражданством Германии.

Все что вам нужно понять, что законодательство Европейского союза наделяет одинаковыми правами жителя любой страны, которая входит в Евросоюз, а значит, что вы можете получить гражданство любой страны ЕС (например Италии, Румынии, Болгарии и т.д.) и жить и работать в любой стране ЕС (например Германии, Англии, Испании и т.д.)!

Варианты получения гражданства Италии

Присвоение итальянского гражданства иностранцам, состоящим в браке с гражданами Италии и иностранцам, прописанным в Италии:

По браку с гражданином Италии

 1. Проситель, иностранец или лицо без гражданства, должен состоять в браке с гражданином Италии и быть прописанным в Италии, как минимум, 2 года с момента заключения брака;
 2. Если супруги проживают за границей, запрос на гражданство может подаваться после 3 лет с момента заключения брака.
  Данные сроки сокращаются наполовину, если в браке супругами были рождены или усыновлены дети.

К моменту принятия указа о присвоении гражданства между супругами не должно быть раздельного проживания, либо аннулирования, развода или прекращения законной силы заключенного брака.

По прописке в Италии

Чтобы приобрести гражданство Италии путем натурализации, необходимо иметь итальянскую прописку, как минимум, 10 лет.

В некоторых, предусмотренных законом случаях, десятилетний срок ожидания права на получение гражданства сокращен:

 • 3 года официального проживания для иностранцев, родившихся на территории Италии;
 • 4 года официального проживания для граждан стран, входящих в Европейский Союз;
 • 5 лет для лиц без гражданства, беженцев и совершеннолетних иностранцев, усыновленных гражданами Италии;
 • 5 лет для несовершеннолетних иностранцев, усыновленных гражданами Италии;
 • не требуется никакого периода проживания для иностранцев, которые состояли на государственной службе Италии, сроком не менее пяти лет, даже за ее пределами.

Другими словами, если вам так важно получить именно Итальянское гражданство, то вы можете получить сначала другое гражданство Европейского союза (самое простое получение паспорта Румынии), а потом через 4 года подать прошение о получении Итальянского гражданства.

Итальянское гражданство дает вам право:

 • постоянно проживать, как в Италии, так и в любой стране Евросоюза, получать льготное финансирование, как на личные нужды, так и для расширения собственного бизнеса, иметь социальное страхование и участвовать в избирательном процессе этой страны;
 • работать, как по найму, так и в качестве предпринимателя, как в Италии, так и в других странах Европейского Союза;
 • пользоваться безвизовым режимом для посещения многих стран мира.

Получение итальянского гражданства

Когда на Ваше прошение о гражданстве Италии будет дан положительный ответ, Вас вызовут для вручения Вам постановления о присвоении итальянского гражданства, а затем для принесения присяги Конституции Итальянской Республики.

Отказ на прошение о гражданстве

Иностранцам, которым было отказано в получении гражданства, будут извещены письменно, с указанием причины отказа. Такое может произойти в случае, если Вы подавали на гражданство не имея права на его получение, либо были осуждены по серьезным статьям итальянского законодательства, либо подавали на гражданство по подложным документам.

Лишение гражданства Италии

Вас могут лишить итальянского гражданства, если после его получения будет установлено, что Вы подавали запрос, используя подложные документы, ввели в заблуждение итальянские власти или утаили информацию, которая могла бы негативно повлиять на решение данного вопроса.

Получение гражданства Италии несовершеннолетними

Если один из родителей является гражданином Италии, то дети автоматически получают гражданство Италии.

Если оба родителя ― иностранцы и их ребенок родился в другой стране, то ребенок не имеет права на гражданство Италии.

Если ни один из родителей не является гражданином Италии, то для приобретения итальянского гражданства требуются 3 года официального непрерывного проживания с момента рождения для детей, родившихся на территории Италии. В этом случае гражданство может быть присвоено или нет по решению комиссии.

Также, ребенок, родившийся на территории Италии, сможет подать прошение на гражданство по достижению 18 лет, если сделает запрос в течение года с 18 до 19 лет. В этом случае ребенку полагается гражданство Италии.

Если родители не состояли в официальном браке на момент рождения ребенка, но его отец имел итальянское гражданство и признал отцовство, то ребенок получает гражданство Италии с рождения. При усыновлении, ребенок приобретает гражданство Италии с момента усыновления.

Других путей получения итальянского гражданства, например, получение итальянского гражданства через покупку недвижимости, не существует.

Что нужно знать человеку, выезжающему на работу в Италию

HeadHunter и международная ассоциация агентств IRC Global Executive Search Partners реализуют совместный проект «Как работается за границей». Тема выпуска – Италия

Италия входит в семерку самых успешных стран мира. Сейчас Италия развитая индустриально-аграрная страна, с преобладанием промышленности на севере страны и сельским хозяйством на юге. Помимо того, Италия — полноправный член «Большой семерки», НАТО, ООН, Евросоюза ОБСЕ, Шенгенского соглашения и «зоны» Евро.

Италия является крупнейшим центром международного туризма, более 50 миллионов человек ежегодно посещают эту страну. Туризм в Италии является одним из ведущих секторов экономики и составляет 12 процентов от ВВП. На долю Италии приходится 5,6 % от мирового туристического рынка. По этому показателю страна уступает в Евросоюзе только Франции и Испании.

Численность населения

Общая численность населения Италии составляет 58 млн. человек.

Национальный состав населения страны довольно однороден — 98% его составляют итальянцы. Иностранцы в Италии представлены в основном румынами (40% всех иностранцев, проживающих в стране), что связано с вступлением Румынии в Евросоюз и их миграцией в Италию, албанцами и марокканцами. Стоит отметить, что в последние года среди мигрантов также лидируют наши соотечественники, еще одной многочисленной группой являются молдаване.

Население Италии размещено по стране неравномерно. Более 70% населения проживает в городах, а так как большинство развитых городов располагается на севере страны, то здесь проживает более 50% всех жителей страны. Что касается иностранцев, то 62% всех иммигрантов проживают в северной части страны, 25% — в центре, и 12% — на юге.

Трудоспособное население

Общая численность экономически активного населения Италии составляет 25 мл человек.

Статистические данные утверждают, что Италия является одной из самых «старых» стран в Европе, где, кроме того, один из самых низких показателей рождаемости. Итальянский дисбаланс в поколениях наиболее высокий в Европе.

По этой причине предполагается, что ближайшие десятилетия численность активного населения уменьшится: к 2031 году его численность составит 37,4 млн. человек, а к 2051 году – 33, 4 млн.

Занятость населения

Структура занятости населения Италии выглядит следующим образом:

промышленность – 31%, сельское хозяйство — 4 %, третичный сектор — 65 %.

В структуре занятости населения Италии наблюдаются значительные региональные диспропорции. Северо-Западный регион страны традиционно является более развитым регионом, в котором раньше сформировалась мощная промышленность (здесь находится главный промышленный треугольник Италии — Милан-Турин-Генуя), поэтому основная доля занятых в промышленности приходится на Север Италии. Центру традиционно были присущи средние показатели по стране, и этот регион считался переходным между индустриальным севером и аграрным югом. Большая часть населения, как и на Севере, занята в промышленном секторе, но по занятости в третичном секторе (сфера услуг, туризм и т.д.) Центр Италии значительно превосходит Север. Юг страны характеризуется превалирующей занятостью населения в сфере услуг и туризма, в аграрной сфере и индустриальной.

Безработица

Уровень безработицы в Италии значительно варьируется в зависимости от местности. По уровню жизни и производства Италия не является однородной. Север страны более благополучен, нежели Юг. Вся основная промышленность сосредоточилась на севере Италии, что привело к оттоку населения юга на север в поисках работы. С развитием промышленности все в той же северной части страны разница между уровнем жизни юга и севера только увеличивалась, уровень безработицы на юге достиг 20%. В среднем же, уровень безработицы в стране составляет 8,5%.

Достаточно высокий уровень безработицы наблюдается среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, который достиг почти 28%. В Италии более 2 млн. молодых людей нигде не работают и не учатся и преимущественно, это мужчины.

При этом наблюдается снижение числа трудоустроенных итальянцев по сравнению с иностранцами, проживающими в Италии. На севере и юге Италии количество работающих людей уменьшилось, в то время как в центральном регионе наблюдается относительная стабильность.

Средняя ежемесячная зарплата

Самые высокие заработные платы предлагаются в северной части Италии, где располагается промышленный центр страны – город Милан и другие крупнейшие города. В конце года итальянцам выплачивают тринадцатую зарплату, а если это сотрудники банков и нефтяных компаний, то они могут получить 15, 16 заработную плату.

Италия хотя и входит в восьмерку самых высокоразвитых стран, но не является страной с очень высоким доходом населения.

Средняя зарплата в Италии составляет примерно 1500 евро (15 000 грн.), что для Италии является достаточно низким уровнем. На такую заработную плату в Италии можно, к примеру, позволить снять скромную квартиру в Турине и поехать в путешествие (за 500-600 евро). Врачи в Италии могут претендовать на заработную плату от 2500 до 4000 евро (25 000 – 40 000 грн.), сумма зависит от лечебного учреждения, уровня квалификации, опыта работы и, что не менее важно в Италии, родственных или дружеских связей, особенно это касается Юга страны.

Зарплаты украинских женщин, задействованных в домохозяйствах на Юге страны, составляют около 600 евро (6000 грн.) в месяц. В то время как в более развитых северных регионах– 1500 тысячи евро (15 000 грн.).

В результате роста безработицы и снижения зарплат, украинские работники зачастую мигрируют по Италии с Юга на Север в поисках более высокооплачиваемой работы.

Следует отметить, что Италия принадлежит к тем странам, где минимальная зарплата законодательно не устанавливается, а регулируется отраслевыми соглашениями. В среднем, она составляет 700 евро (7000 грн.).

Сколько здесь работает украинцев

По официальным данным в Италии проживает более 300 тысяч украинцев, по неофициальным – более 600 тысяч. По данным посольства Украины в Италии, около 90% украинцев, приехавших в Италию на заработки, – это женщины, занятые в домашнем хозяйстве (сиделки, няни, гувернантки и т.п.).

Иммиграция в Италию

Для того, чтобы получить визу в Италию, нужно разрешение на работу и сама работа в Италии. Иногда вопросами, связанными с оформлением визы занимается работодатель, который отправляет человека в эту страну. Люди – выходцы стран, не входящих в состав Европейского Союза, должны иметь на руках визу в Италию, в которой должно быть указано, почему человек направляется на работу в Италию. Чтобы стать жителем этой страны, нужно жить и работать на официальной работе на протяжении полугода.

Наши сограждане в Италию прибывают разными путями и методами. Есть четыре способа легально оказаться в Италии:

1. Туристическая виза, правда, по ее окончанию придется покинуть страну или остаться в ней уже нелегально.

2. Учеба в итальянском вузе или на курсах в Италии предусматривает возможность иностранных граждан жить в Италии в течение нескольких месяцев с целью изучить язык и культуру страны.

3. Вид на жительство оформляется фирмой-работодателем или агентством по трудоустройству.

4.И наконец — выйти замуж за гражданина/гражданку Италии.

Найти официальную работу в Италии вызывает множество трудностей. Даже представителям стран Европейского Союза сложно, т.к. нужно проходить трудоемкую операцию подтверждения своей профессиональной квалификации, а также проходить тестирование по знанию итальянского языка. Из-за того, что получить такую визу очень сложно, большинство выбирают неофициальную работу в Италии или вступают в брак с гражданами этой страны.

Вакансии для украинцев в Италии большим разнообразием не отличаются. Чаще всего работодатели не верят информации, представленной в резюме, и у них нет возможности и желания ее проверять. Если нет законного вида на жительство, то на хорошую, высокооплачиваемую работу претендовать не имеет смысла. Вакансии для украинцев в Италии такие: сиделки, официанты, повара, уборщицы, разнорабочие, строители, садовники. Такую работу выполняют украинцы, которые, как правило, находятся в стране нелегально. Хотя это противозаконно, многие итальянцы пользуются их услугами, так как это дешево. Скрыть наличие таких людей в фирме так же нетрудно, как в доме, поскольку основу экономической структуры Италии составляют малые и средние предприятия, которые более чем на 80% являются фамильными, т.е. принадлежащими одной семье. А доносить на соседей не принято.

Стоит отметить, что трудоустройство не по специальности сильно удивляет итальянцев. В Италии не только считается нелогичным, но и запрещено заниматься бизнесом, не имея соответствующей корреспонденции между направлением бизнеса и образованием или опытом предыдущей работы. Более того, для подавляющего числа видов бизнеса необходимо иметь соответствующее высшее образование. Ряд исключений из этих правил появился не очень давно. Возможно, их приняли для иностранцев, в том числе и для русских, поняв, что для нас врач, торгующий парфюмерией или недвижимостью — не нонсенс, а реальность.

Стране не хватает

В Италии, несмотря на экономический кризис и рост безработицы, в особенности среди молодежи, предприятия испытывают дефицит квалифицированных кадров, в основном по таким профессиям как строители, установщики окон и дверей, пекари, кондитеры, портные, плотники и повара. Кроме того, в Италии остается большим спрос на такие профессии как медсестры, косметологи, парикмахеры.

Согласно исследованию Национального объединения ремесленников Confartigianato, около 147 тысяч рабочих мест в итальянских компаниях остаются вакантными.

Самыми популярными профессиями в Италии являются:

— инженеры разных специальностей, работники в торгово-маркетинговом направлении, работники культуры и туризма, специалисты в сфере бухгалтерии и финансов. Кроме того, пользуются спросом специалисты, профессионально владеющие английским языком. Такие люди могут найти разную работу в Италии – это преподавание английского, как иностранного в учебных заведениях (для этого необходимо наличие сертификата TOEFL), а также могут устроиться на работу в бары и любые фирмы и учреждения, где требуются работники со знанием английского языка.

Полезные советы по трудоустройству в Италии

Как уже упоминалось ранее, для получения визы в Италию, необходимо разрешение на работу, а, следовательно, и сама работа в Италии. В некоторых случаях, оформление разрешения берет на себя компания, которая спонсирует и отправляет на работу в Италию. Все граждане стран, не входящих в состав ЕС, должны получить визу для въезда в Италию, в которой будут описаны причины для работы в стране.

Сайты поиска работы в Италии