Ст 106 ч1

Содержание:

Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 106-1. Непринятие мер по обеспечению охраны посевов снотворного мака или конопли, мест их хранения и переработки

Непринятие мер по обеспечению установленного режима охраны посевов снотворного мака или конопли, мест хранения и переработки урожая этих культур, а так же непринятие мер по уничтожению пожнивных остатков или отходов производства, содержащих наркотические вещества, —

влечет наложение штрафа на должностных лиц от тридцати до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Непринятие землепользователями или землевладельцами на закрепленных за ними земельных участках мер по уничтожению дикорастущей конопли или снотворного мака —

влечет наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц — от тридцати до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Уголовный Кодекс Республики Беларусь
Статья 106. Применение принудительных мер безопасности и лечения в отношении лиц с уменьшенной вменяемостью

1. К лицам, совершившим преступление в состоянии уменьшенной вменяемости, а также заболевшим после постановления приговора или во время отбывания наказания психическим расстройством (заболеванием), но не утратившим полностью возможность сознавать значение своих действий или руководить ими, при необходимости судом могут быть применены принудительные меры безопасности и лечения.

2. К лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, осужденным к аресту, лишению свободы или пожизненному заключению, принудительные меры безопасности и лечения применяются по месту отбывания наказания, а в отношении осужденных к иным видам наказания или иным мерам уголовной ответственности – по месту жительства путем принудительного амбулаторного наблюдения и лечения у врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи.

За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.

За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, — за всі відпрацьовані надурочні години.

У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами першою і другою цієї статті.

Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.

1. Частина перша ст. 106 КЗпП встановлює, що при почасовій формі оплати робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. Якщо на відповідні роботи встановлена денна тарифна ставка або місячний оклад, розмір погодинної оплати за годину визначається виходячи з норми робочого часу, встановленої на день або розрахованої на місяць. Вживання в частині першій ст. 106 КЗпП російського тексту терміну «почасовая система оплаты труда» (в українському тексті: «погодинна системи оплати праці») є не зовсім коректним. Слід зробити висновок про те, що правило частини першої ст. 106 КЗпП поширюється на усі випадки застосування почасової системи заробітної плати (не поширюється тільки на робітників, праця яких оплачується за відрядною формою).

2. При відрядній оплаті праці до відрядного заробітку працівника в надурочний час провадиться доплата в розмірі 100 відсотків тарифної ставки (за час надурочної роботи) працівника відповідної кваліфікації, праця якого оплачується у почасовій формі. Слід, однак, враховувати, що на цей час тарифні ставки не диференціюються за критерієм форми оплати праці. Тому розмір доплати відрядникам зазвичай визначається виходячи із тарифної ставки розряду, за яким робітник-відрядник працює.

3. При підсумованому обліку робочого часу відповідно до викладених правил оплачується весь час, відпрацьований понад норму робочого часу за відповідний обліковий період (див. також п. 5 коментарю до ст. 61 КЗпП).

4. Частина четверта коментованої статті забороняє компенсувати надурочну роботу відгулом. Це стосується і випадків, коли обидві сторони трудового договору згодні на таку форму компенсації надурочної роботи.

Робота понад норму робочого часу при підсумованому обліку робочого часу не може компенсуватися зменшенням тривалості роботи в наступному обліковому періоді. Така робота повинна бути оплачена за нормами, встановленими для надурочних робіт.

5. Підвищена оплата надурочної роботи застосовується незалежно від того, чи дотримане власником законодавство, що визначає підстави і порядок застосування надурочних робіт: залучення до надурочної роботи за відсутності встановлених законодавством підстав для цього, неодержання дозволу виборного органу первинної профспілкової організації на проведення надурочної роботи не позбавляють працівників права на підвищену оплату надурочних робіт. Але право на підвищену оплату виникає лише в тому випадку, якщо працівник «залучався» (цей термін використовується в ст. 63 КЗпП) власником до надурочної роботи. Якщо ж працівник добровільно продовжує роботу після закінчення робочого дня (зміни), підстав для підвищеної оплати праці немає.

6. Право на підвищену оплату надурочної роботи мають і працівники з ненормованим робочим днем. Але при цьому надурочна робота повинна бути чітко відокремлена від епізодичного виконання трудових завдань після закінчення робочого часу, який компенсується наданням додаткової відпустки. Власникові можна порекомендувати з цією метою належно оформляти залучення працівників до надурочної роботи. Працівникам же можна порекомендувати запасатися доказами, щоб у разі спору довести, що залучення їх до роботи понад норму робочого дня у зв’язку з використанням режиму ненормованого робочого дня мало не епізодичний, а систематичний характер і зовсім перестало бути таким, що його можна порівняти з розмірами компенсації за ненормований робочий день.

Адвокат по 106 статье – Убийство УК ДНР (1 и 2 часть).

Часть 1 статьи 106 уголовного кодекса ДНР. Умышленное убийство.

Часть 2 статьи 106 УК ДНР. Убийство:

• 2-х либо более людей;

• с целью применения органов жертвы;

• девушки, заведомо для подозреваемого, являющейся беременной;

• осуществленное с особой жестокостью;

• организованное коллективом подозреваемых лиц;

• реализованное общеопасным методом;

• в результате кровной мести;

• по мотиву расовых предрассудков, религиозных либо национальных побуждений;

• с целью скрытия иного правонарушения;

• из хулиганских побуждений;

• из корыстных побуждений;

• в рамках выполнения служебных обязанностей либо выполнения общественного долга.

Убийство статья 106 ДНР срок наказания

1 ч. Ст. 106 предполагает лишение свободы от 6 лет. Максимальный срок за убийство одного человека составляет 15 лет.

Срок за убийство по 2 ч. Ст. 106 УК КАД варьируется в пределах от 8 до 20 лет. В ряде случаев наказание предусматривает пожизненное лишение свободы. В редких случаях смертную казнь. Соответственно, наказание зависит от мотивов, тяжести и различных обстоятельств. Точнее узнать о предполагаемом наказании поможет уголовный адвокат.

Кроме того, грамотный адвокат по делам об убийстве не упустит возможности указать на ошибки следственных органов.

Адвокат по уголовным делам (убийство)

Нужна помощь адвоката по убийствам в ДНР?

Незамедлительно закажите помощь в ЮК КАД – лучшая коллегия адвокатов Донбасса. Наш специалист работает в Донецке, Харцызске, Макеевке.

Почему к нам? Потому что мы собрали лучших специалистов по уголовным делам в Донецкой Народной Республике. Благодаря наличию фундаментальной практики и блестящего образования сотрудники ЮК КАД не позволят ввести клиента в заблуждения.

Нам известно об уловках, которыми руководствуются правоохранительные органы, оказывая давление на подозреваемого.

Кроме того, наш уголовный адвокат обладает блестящей реакцией и проницательностью. ЮК КАД – ваша правовая защита. Не упустите возможности получить квалифицированную консультацию, полное сопровождение по делу и грамотную помощь по 1 или 2 ч ст.106 уголовного кодекса ДНР!

Стаття 106-1. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

  • перевірено сьогодні
  • кодекс від 28.08.2018
  • вступив у чинність 06.03.1996

Ст. 106-1 КУпАП в останній чинній редакції від 23 листопада 2011 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Кодекс України про адміністративні правопорушення КУпАПП (статті 1 — 212-20)

Розділ II. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність

II. Особлива частина

Глава 9. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил

Стаття 106-1. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки

Невжиття заходів щодо забезпечення встановленого режиму охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю цих культур, а так само невжиття заходів щодо знищення післяжнивних залишків чи відходів виробництва, що містять наркотичні речовини, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невжиття землекористувачами або землевласниками на закріплених за ними земельних ділянках заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снотворного маку —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.