Ст 165 ч 2

Гражданский процессуальный кодекс Украины
Статья 165. Основания для отказа в выдаче судебного приказа

1. Судья отказывает в выдаче судебного приказа, если:

1) заявление подано с нарушениями требований статьи 163 настоящего Кодекса;

2) заявление подано лицом, не имеющим процессуальной дееспособности, подписан или подписан лицом, не имеющим права его подписывать, или лицом, должностное положение которого не указано;

3) заявлено требование, не соответствует требованиям статьи 161 настоящего Кодекса;

4) имеются обстоятельства, предусмотренные частью первой статьи 186 настоящего Кодекса;

5) с момента возникновения права требования прошел срок, превышающий исковой давности, установленный законом для такого требования, или прошел срок, установленный законом для предъявления иска в суд по такому требованию;

6) судом ранее выданный судебный приказ по тем же требованиям, по которым заявитель просит выдать судебный приказ;

7) судом ранее отказано в выдаче судебного приказа по основаниям, предусмотренным пунктами 3-6 части первой настоящей статьи;

8) с поданным заявлением не усматривается возникновения или нарушение денежного требования, по которому заявителем подано заявление о выдаче судебного приказа;

9) заявление подано с нарушением правил подсудности.

2. Об отказе в выдаче судебного приказа судья выносит определение не позднее десяти дней со дня поступления в суд заявления о выдаче судебного приказа.

3. В случае если в заявлении о выдаче судебного приказа содержатся требования, часть из которых не подлежит рассмотрению в порядке приказного производства, суд выносит определение об отказе в выдаче судебного приказа лишь в части этих требований. В случае если заявленные требования между собой взаимосвязаны и отдельный их рассмотрение невозможно, суд отказывает в выдаче судебного приказа.

4. Судья с целью определения подсудности, кроме случаев подачи заявления о выдаче судебного приказа в электронной форме к должнику, который имеет официальный электронный адрес, не позднее следующего дня со дня получения заявления о выдаче судебного приказа проверяет указанное в заявлении местонахождение должника по сведениям, внесенными в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

5. В случае если должником в заявлении о выдаче судебного приказа указано физическое лицо, не имеющее статуса предпринимателя, судья не позднее двух дней со дня поступления такого заявления, кроме случаев подачи заявления о выдаче судебного приказа в электронной форме к должнику, который имеет официальную электронный адрес, обращается в соответствующий орган регистрации места пребывания и места жительства о предоставлении информации о зарегистрированном в установленном законом порядке место жительства физического лица — должника.

6. Информация о месте жительства (пребывания) физического лица — должника должна быть предоставлена ​​в течение пяти дней с момента получения соответствующим органом регистрации места жительства (пребывания) лица соответствующего обращения суда.

7. Судья с целью определения подсудности может пользоваться данным Единого государственного демографического реестра.

8. Если по результатам рассмотрения полученных судом сведений о местонахождении должника — юридического лица или физического лица — предпринимателя будет установлено, что заявление о выдаче судебного приказа не подсудно этому суду, суд не позднее десяти дней со дня поступления заявления выносит определение о передаче заявления о выдаче судебного приказа вместе с приложенными к нему документами подсудности.

9. В случае если полученная судом информация не дает возможности установить зарегистрированное в установленном законом порядке место жительства (пребывания) физического лица — должника, суд отказывает в выдаче судебного приказа.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 165(2). Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів

Порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених в частині першій цієї статті, — тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар:

Політика ціноутворення є складовою загальної економічної і соціальної політики України і спрямована на забезпечення: рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, економічної самостійності підприємств, організацій і адміністративно-територіальних регіонів республіки; збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг; протидії монопольним тенденціям виготовлювачів продукції, товарів і послуг; об’єктивних співвідношень у цінах на промислову і сільськогосподарську продукцію, що забезпечує еквівалентність обміну; розширення сфери застосування вільних цін; підвищення якості продукції; соціальних гарантій у першу чергу для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян, зокрема, систему компенсаційних виплат у зв’язку із зростанням цін і тарифів; створення необхідних економічних гарантій для виробників; орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень світового ринку.

Об’єктом цих правопорушень є суспільні відносини у сфері встановлення і застосування цін і тарифів. Базовим законом в цій сфері є Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.1990 р. № 507-ХІІ, який визначає основні принципи встановлення і застосування цін і тарифів та організацію контролю за їх дотриманням на території республіки.

Об’єктивна сторона правопорушень, передбачених коментованою статтею, полягає у порушенні порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них. У народному господарстві застосовуються вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи. Вільні ціни і тарифи встановлюються на всі види продукції, товарів і послуг, за винятком тих, відповідно до яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів. Державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом встановлення: державних фіксованих цін (тарифів); граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів. У разі надмірного зростання цін, раніше виведених з-під контролю за рішенням Кабінету Міністрів України, виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад, допускається тимчасове повернення до державного регулювання цін і тарифів. Урядом України можуть вводитись інші методи державного регулювання цін і тарифів.

Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються на ресурси, які чинять визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, на товари і послуги, що мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію, товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що посідають монопольне (домінуюче) становище на ринку. Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються державними органами України. Зміна рівня державних фіксованих та регульованих цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг здійснюється в порядку і в строки, що визначаються тими органами, які відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення» затверджують або регулюють ціни (тарифи). Зміна державних фіксованих та регульованих цін і тарифів може здійснюватись у зв’язку із зміною умов виробництва і реалізації продукції, що не залежать від господарської діяльності підприємств.

Координація роботи щодо здійснення політики цін, проведення економічного аналізу рівня та динаміки цін і вжиття заходів щодо регулювання цін і тарифів здійснюються відповідними державними органами управління України та їх структурними підрозділами. Державний контроль за цінами здійснюється при встановленні і застосуванні державних фіксованих та регульованих цін і тарифів. До того ж контролюється правомірність їх застосування та додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Суб’єктивна сторона характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб’єктами правопорушення є посадові особи.

Ст 165 ч 2

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения —

наказывается штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, —

наказывается штрафом в размере от четырехсот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до восьми месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:

а) совершенные организованной группой;

б) причинившие крупный ущерб;

в) совершенные лицом, ранее два или более раза судимым за хищение, вымогательство либо причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

Комментарий к статье 165

1. В отличие от прежнего новый УК предусматривает уголовную ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием не только собственнику, но также иному законному владельцу имущества. В качестве иных законных владельцев могут выступать лица, хотя и не являющиеся собственниками, но владеющие имуществом на праве пожизненно наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором (ст. 305 ГК РФ).

2. С объективной стороны преступление характеризуется действиями, состоящими в обмане или в злоупотреблении оказанным виновному доверием, в результате чего собственнику или иному законному владельцу причиняется имущественный ущерб, однако при этом, как подчеркивает законодатель, отсутствуют признаки хищения. По способам совершения (обман или злоупотребление доверием) данное деяние имеет большое сходство с мошенничеством (см. комментарий к ст. 159), но отличается от него механизмом извлечения виновным незаконной имущественной выгоды. Если при мошенничестве, как и при любой форме хищения, происходит изъятие имущества у собственника и его незаконное обращение в пользу виновного или других лиц, то при причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием такого изъятия не происходит. В этом преступлении отсутствует такой присущий хищению признак, как изъятие имущества из наличных фондов того или иного собственника, т.е. не происходит уменьшения наличной массы имущества, принадлежащего собственнику или находящегося у иного законного владельца.

3. Анализируемое преступление характеризуется специфическим, отличным от хищения, механизмом незаконного извлечения выгоды. Он состоит в том, что виновный обращает в свою пользу денежные средства или иное имущество, которое еще не поступило, но на основании закона, иного нормативного акта или договора должно было поступить в фонды собственника или иного законного владельца. Таким образом, имущественный ущерб, причиняемый при совершении данного преступления, заключается не в прямых убытках, как при хищениях, а в неполучении должного, в упущенной выгоде.

4. С фактической стороны причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием может выражаться в различных формах.

Прежде всего оно может состоять в неуплате пошлин (или занижении их размера) либо иных обязательных платежей в федеральный или местный бюджет путем заключения, к примеру, договора безвозмездного пользования имуществом с целью прикрыть фактическую сделку купли — продажи; путем занижения фактической стоимости земельного участка или недвижимого имущества при совершении сделки по их приобретению; путем представления подложных документов для уменьшения налогооблагаемой базы и снижения размера подоходного налога, если при этом отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ст. 198 УК, и т.п. Однако следует иметь в виду, что при совершении анализируемого преступления может присутствовать лишь представление поддельного документа (оно является способом обмана и, следовательно, признаком этого деяния), но не его подделка, поэтому при обмане в форме представления поддельного документа, изготовленного самим виновным, его действия должны квалифицироваться по совокупности ст. 165 и ч. 1 или ч. 2 ст. 327 УК.

Преступление может также состоять в неуплате (либо в неполной оплате) платежей за пользование электричеством, газом, тепловой энергией и другими коммунальными услугами, связанными с отключением счетчиков или искажением их показаний.

Преступление может состоять и в присвоении поступающей от граждан платы за услуги, предоставляемые предприятиями и организациями, которая в обход установленного порядка была получена работником этих предприятий и организаций, не уполномоченным на ее получение (например, получение проводником вагона платы за безбилетный провоз пассажиров или грузов; получение дополнительной платы слесарем станции технического обслуживания автомобилей за не указанную в наряде работу; присвоение работником типографии платы за неучтенную часть тиража заказанного издания и т.п.). При этом необходимо иметь в виду, что использование при выполнении «левого» заказа материалов, принадлежащих собственнику — предприятию, не охватывается составом рассматриваемого преступления и должно дополнительно квалифицироваться как хищение чужого имущества в соответствующей форме (растрата или кража).

В последние годы широкое распространение получила и такая форма причинения имущественного ущерба путем обмана, как пользование поддельными проездными билетами, абонементами и т.п. По ст. 165 УК эти действия квалифицируются лишь при условии, что эти документы приобретены, но не изготовлены пользователями.

5. Преступление должно признаваться оконченным не с момента совершения действий, носящих характер обмана или злоупотребления доверием, а с момента фактического причинения имущественного ущерба собственнику или иному законному владельцу имущества. Между противоправными действиями виновного и наступившими последствиями должна быть установлена причинная связь.

6. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Виновный сознает, что обманывает собственника или законного владельца имущества путем сообщения ложных или умолчания о действительных существенных фактах либо употребляет во зло собственнику или законному владельцу оказанное ему доверие, предвидит, что таким способом потерпевшему будет причинен имущественный ущерб, и желает причинить этот ущерб. Руководствуясь корыстными мотивами, он преследует цель незаконного извлечения имущественной выгоды.

7. Уголовную ответственность по ст. 165 УК могут нести только частные лица, достигшие 16-летнего возраста. При совершении тех же действий должностным лицом с использованием служебных полномочий вопреки интересам службы деяние должно квалифицироваться в зависимости от конкретных обстоятельств его совершения как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285) либо как получение взятки (ст. 290).

8. В отличие от прежнего УК новое законодательство установило дифференцированную ответственность за данное преступление в зависимости от обстоятельств его совершения.

Квалифицированный вид причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, предусмотренный в ч. 2 ст. 165 УК, предполагает его совершение группой лиц по предварительному сговору или неоднократно. Содержание этих квалифицирующих признаков раскрыто в ч. 2 ст. 35 УК и в примечании 3 к ст. 158 УК.

Состав преступления является особо квалифицированным, если оно совершено организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 165), либо причинило крупный ущерб (п. «б» ч. 3 ст. 165), либо совершено лицом, ранее два или более раза судимым за хищение, вымогательство либо за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «в» ч. 3 ст. 165). Содержание первого из названных признаков раскрывается в ч. 3 ст. 35 УК, а второго — в примечании 2 к ст. 158 УК. Что касается последнего признака, то он имеет несколько иное содержание, чем при хищении чужого имущества и вымогательстве. Действия виновного могут квалифицироваться по п. «в» ч. 3 ст. 165 УК, если лицо имеет две не снятые и не погашенные судимости не только за хищение чужого имущества или за вымогательство, но также за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (по любой части ст. 165).

9. Несмотря на корыстный характер анализируемого преступления, для признания его оконченным не требуется, чтобы виновный обязательно успел получить планируемую имущественную выгоду.

Так, лицо, производившее работы на вверенном ему бульдозере и не успевшее получить от заказчика обусловленную плату, несет ответственность за оконченное преступление, поскольку имущественный ущерб организации, которой принадлежит бульдозер, уже причинен (непродуктивно использовано затраченное на «левую» работу время, не возмещены амортизационные расходы и проч.).

Статья 165 УК РФ. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (действующая редакция)

1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи:

а) совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой;

б) причинившее особо крупный ущерб, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 165 УК РФ

1. Объективная сторона преступления состоит в обмане или злоупотреблении доверием, причинившем имущественный ущерб. Обман или злоупотребление доверием выступают способами совершения преступления, поэтому причинение имущественного ущерба имеет значительное сходство с мошенничеством.

Однако в рассматриваемом случае незаконную выгоду виновный извлекает не за счет имущества, имеющегося в наличии у собственника, а путем изъятия имущества, которое еще не поступило, но должно поступить ему на законном основании, либо путем расходования (эксплуатации его), не связанного с изъятием. Таким образом, при хищении ущерб заключается в прямых (положительных) убытках, в уменьшении наличной массы имеющегося имущества, а в данном преступлении возникает либо от неполучения полагающегося имущества, т.е. представляет собой упущенную выгоду, либо от его амортизации.

2. Злоупотребление доверием предполагает использование виновным чужого имущества, доверенного виновному, в личных целях без уплаты собственнику должной компенсации. Так, это преступление образует отказ от платы за коммунальные услуги, несанкционированное подключение к энергосетям, создающее возможность неучтенного потребления электроэнергии, или эксплуатация в личных целях вверенного этому лицу транспорта (п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера может выражаться, например, в представлении лицом поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в ст. ст. 194, 198 и 199 УК).

3. Преступление окончено с момента причинения имущественного ущерба собственнику. Фактический момент причинения ущерба может различаться в зависимости от обстоятельств преступления. Так, при санкционированном потреблении энергии моментом окончания будет установленный срок ее оплаты или погашения задолженности, при несанкционированном пользовании — начало пользования. Если лицо объективно не могло выполнить обязанность, ущерб не может считаться причиненным.

4. Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла и корыстной целью.

5. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. При совершении аналогичных действий должностным лицом с использованием служебных полномочий деяние следует квалифицировать в зависимости от обстоятельств как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) либо как получение взятки (ст. 290 УК).

Если подобные действия совершаются лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, с использованием своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, то содеянное должно квалифицироваться по ст. 201 УК, а при определенных условиях — по ч. ч. 3 или 4 ст. 204 УК.

6. Признаки квалифицированного и особо квалифицированного состава рассматриваемого преступления аналогичны этим признакам в хищении и вымогательстве (с учетом специфики причинения вреда в данном преступлении).

Коментар до статті 165. Ухилення від сплати коштів на утримання иепрацездатних батьків

1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання непрацездатних батьків-

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного, року.

2. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею,-

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк,

1. Конституцією України встановлено, що повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Утримання непрацездатних батьків, які потребують допомоги, є моральним 1 юридичним обов’язком їх повнолітніх дітей. Це положення базується на правовому принципі, згідно з яким батьки і діти зобов’язані надавати взаємну моральну підтримку і матеріальну допомогу один одному.

2. Об’єктом злочину є право непрацездатних батьків на їх утримання їхніми дітьми.

3. Його предметом є кошти, які за рішенням суду підлягають сплаті на утримання непрацездатних батьків. Поняттям кошти охоплюються аліменти, розмір яких визначається судом на підставі закону, а також інші витрати у грошовому вимірі, які викликані винятковими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво, оплата праці осіб, які доглядають за батьками, тощо) і які за рішенням суду має покрити та чи інша дитина цих батьків.

Потерпілими від цього злочину є кровні батьки, а також усиновителі.

4. Об’єктивна сторона характеризується злісним ухиленням від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання непрацездатних батьків.

Необхідною умовою притягнення особи до відповідальності за ст. 165 є наявність судового рішення про стягнення коштів (аліментів) з повнолітніх дітей на користь непрацездатних батьків. Під непрацездатними батьками слід розуміти батьків, які досягли пенсійного віку або є інвалідами І чи II групи. Про поняття злісне ухилення див. коментар до ст. 164.

Злочин визнається закінченим з моменту, коли зазначене у цій статті ухилення набуло злісного характеру.

5. Суб’єктом злочину можуть бути повнолітні діти, у т.ч. усиновлені, які за рішенням суду зобов’язані сплачувати кошти на утримання непрацездатних батьків.

6. Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом.

7. Кваліфікуючою ознакою цього злочину є вчинення його особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею. Про поняття такої особи див. коментар до ст. 88.

Конституція України (ст. 51). КШС (ст. ст. 58, 81, 90).